Emissioner fra vejene i byggebranchen

Planlægning reducerer emissioner fra vejbyggeri

For at afgøre, hvordan man kan mindske klimapåvirkningen på kort og lang sigt, undersøgte forskere i Sverige et motorvejsprojekt og dets tilhørende forsyningskæder grundigt

Ligesom andre typer byggeri, fra boliger til jernbaner, påvirker anlægning af veje klimaet i høj grad.

Samlet set tegner byggesektoren sig for omkring en fjerdedel af den globale udledning af kuldioxid (CO2). De væsentligste medvirkende faktorer er fremstilling af kulstofintensive strukturelle materialer, såsom stål og cement, samt tung transport, der er nødvendig for at bringe materialerne til byggestedet.

Energi- og klimaydelsen på brugersiden af det byggede miljø er i forbedring. Derfor er fokus flyttet til påvirkningen fra selve byggeprocessen. Nyligt arbejde i Sverige gav ny indsigt i, hvordan disse påvirkninger kan reduceres.

Skøn viser, at byggeri og offentlige arbejder udgør en tredjedel af de årlige emissioner i Sverige. Det store tal fik den svenske trafikadministration (STA) til at sætte et mål om at nå drivhusgasneutralitet (GHG) inden 2045. STA stiller stadig strengere klimakrav til indkøb for større projekter, anvendte materialer og fremtidig vedligeholdelse. Men for at nå det ambitiøse mål skal arbejdet i gang nu.

“Vi kan ikke længere vente på at lægge fundamentet, planlægge, udvikle og opskalere,” siger Johan Rootzén, ph.d. og forsker ved IVL Svenska Miljöinstitutet i Gøteborg. For at bestemme de mest effektive afbødende foranstaltninger til reduktion af kulstofemissioner fra byggeriet og branchens forsyningskæder i løbet af de næste par årtier gennemførte Rootzén og hans kollega Ida Karlsson fra Institut for rum-, geo- og miljøvidenskab ved Chalmers tekniska högskola, et casestudie af et svensk vejanlægsprojekt.

Skabe det store overblik

Mange livscyklusvurderinger har evalueret CO2-fodaftrykket fra vejbyggeri eller dele af det. Men kun få undersøgelser har foretaget en samlet analyse af mulighederne for at reducere drivhusgasemissioner i hele forsyningskæden i forbindelse med vejbyggeri. Forskerne lånte deres tilgang fra elbranchen, hvor det er almindeligt at vurdere scenarier ved hjælp af detaljerede ressourcestrømme og tilhørende miljøpåvirkninger.

Den største værdi ved forskningen er tilføjelsen af en tidsdimension, så man kan se, hvilke afbødende foranstaltninger der skal implementeres for at opfylde målene for emissionsreduktion, når man bygger den samme vej om 5, 10 og 25 år.

Kortlægning af forsyningskæderne

Projektet fokuserede på en ny 8-kilometers sektion af hovedvej 44 midt i Sverige, hvor byggeriet stod færdigt i 2019. For at bestemme kilderne til drivhusgasemissioner brugte STA og entreprenøren et “værktøj til beregning af klimaaftryk.” Dette værktøj beregner energiforbrug og klimapåvirkning ved hjælp af emissionsfaktorer sammen med ressourceskabeloner og projektspecifikke input.

“Resultatet fra værktøjet gav grundlaget for at kortlægge materiale- og energistrømmene på tværs af forsyningskæden,” siger Rootzén. Dette omfattede materialer og energi, der blev brugt som input til byggematerialer samt energi og brændstof til transport og byggeydelser. Følgende forsyningskædeaktiviteter havde den største klimapåvirkning:

 • Stålproduktion og -brug
 • Cement og betonproduktion og -anvendelse
 • Asfaltproduktion og asfaltering
 • Tung transport
 • Byggeprocesserne

Forskerholdet gennemgik fem scenarier, men det vigtigste “transformative scenarie” bestod af en omfattende portefølje af reduktionsforanstaltninger på tværs af alle forsyningskædeaktiviteter med stigende omfang over tid. Andre scenarier testede følsomheden over for ændringer i kritiske afværgeforanstaltninger, såsom ikke at bruge biobrændstoffer.

Sådan opnås de kort- og langsigtede mål

Umiddelbare reduktionsmuligheder omfatter følgende:

 • Sænkning af asfaltproduktionstemperaturen og øgning af genanvendelsesprocenten
 • Brug af skrotbaseret stål
 • Brug af erstatninger til cementklinker i beton
 • Konvertering af maskiner, transport- og produktionsfaciliteter til at bruge biobrændstoffer
 • Brug af hybrid-byggeudstyr

På lang sigt skal foranstaltninger til at reducere emissioner øges:

 • Overgang til elektrisk byggeudstyr
 • Brug af hybrid eller elektrisk masse- og materialetransport
 • Anvendelse af kulstoffangst og -lagring ved produktion af cementklinker og emissioner fra stålværker
 • Kommercialisering af banebrydende teknologier såsom brintdrevet reduktion af jernmalm med brint produceret af vedvarende elektricitet

Det transformative scenarie viser, at det er muligt at halvere udledningen af drivhusgasser ved at bruge nutidens bedste tilgængelige teknologier. Alligevel er der “ingen, der halverer emissionerne i dag,” siger Rootzén. ”Kravene er stadig for lave, og fordelene ved at nå dem er for ringe. Omkostninger og andre barrierer spiller også en rolle.”

Den svenske byggebranche er desuden stadig risiko-uvillig med langsom indførelse af innovation som følge. Det er en udfordring, der opleves globalt.

Leve op til potentialet

Analysen viser, at vejbygningsbranchen kan opfylde de minimumsreduktionsmål, som Sverige kræver. Faktisk vil opfyldelse betyde, at både offentlige og private indkøbere skal implementere foranstaltninger, herunder nye teknologier til cement- og stålproduktion.

“Krav til indkøb er en måde at signalere, at der er et marked for løsninger med lavere emissioner,” forklarer Rootzén. “Vi er nødt til at finde måder at dele disse risici på samt omkostningerne ved at udvikle dem.”

“Det, der nu kommer frem, er et behov for at forberede sig på en større reduktion nu og nøje overveje, hvordan man kommer dertil og undgår faldgruber undervejs,” tilføjer Rootzén. “Eventuelle problemer kan omfatte for stor afhængighed af biobrændstoffer, som kan være en mangelvare i visse regioner, eller omkostningsoptimeringer, der ikke kan skaleres op til de nødvendige niveauer.”

Mere end halvdelen af den byinfrastruktur, der vil eksistere i 2050, er endnu ikke bygget ifølge International Resource Panel, som er en del af FN’s miljøprogram. Den prognose burde betyde endeløse projekter for byggeentreprenører, men opfyldelse af kravene til dekarbonisering vil kræve, at alle i forsyningskæden arbejder sammen.

Der sker noget med Kruunusillat hos vores naboer