Byggbranschens nästa stora lyft: openBIM?

När byggnadsinformationsmodelleringen (BIM) dök upp var den revolutionerande för byggbranschen, och gav designers och entreprenörer möjlighet att få en unik digital överblick över sina projekt. Kan openBIM, som lovar användarna bättre tillgång till digitala filer, bättre datahantering och större interoperabilitet, bli lika revolutionerande?

Byggnadsinformationsmodelleringens (BIM) ursprung

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har funnits i olika skepnader ända sedan 1970-talet. Många intressenter i byggbranschen använder teknologin för att generera och övervaka datorgenererade avbildningar av de projekt som man ska designa, planera eller arbeta med.

BIM blev ett erkänt begrepp i början av 2000-talet, och dess ställning i den brittiska design- och byggbranschen cementerades 2016, när regeringen gjorde det obligatoriskt för leverantörer ”som lägger anbud på centralt upphandlade offentliga projekt, däribland byggnader och infrastruktur, att ha kompetens inom BIM”.

BIM har blivit oumbärligt för byggsektorn, inte minst i designfasen. BIM snabbar på processer, leder till större förutsägbarhet kring leveranser och stöder sektorn i sin strävan att slutföra projekt mer effektivt, i tid och inom budget.

Vad är openBIM?

BIM har naturligtvis utvecklats genom åren, och openBIM är ett steg upp från den ursprungliga versionen av teknologin.

Enligt buildingSMART, den organisation som tog initiativet till och nu förespråkar openBIM, kan den här senaste formen av teknologin ”utvidga BIM-användningens bredd och djup genom att skapa gemensam anpassning och ett gemensamt språk”.

“De tekniska tillämpningar som utvecklas för openBIM förbättrar hanteringen av data, eliminerar frånkopplade arbetsflöden [och] säkerställer tillförlitliga öppna datautbyten genom oberoende kvalitetsriktmärken”, enligt buildingSMART.

Vilka är de praktiska fördelarna med att använda openBIM?

När buildingSMART beskriver fördelarna med openBIM påpekar de att principerna för teknologin speglar att:

  • Interoperabilitet är nyckeln till digital transformation i branschen för byggda tillgångar
  • Öppna och neutrala standarder bör utvecklas för att underlätta interoperabilitet
  • Tillförlitligt datautbyte kräver oberoende kvalitetsriktmärken
  • Arbetsflöden för samarbete förbättras av öppna och agila dataformat
  • Flexibla teknologival skapar större värde för alla intressenter
  • Hållbarheten skyddas genom långsiktiga, kompatibla datastandarder

Teknologikoncernen Nemetschek Group, som äger Bluebeam, har sin egen syn på saken. Nemetschek instämmer i många av buildingSMARTS påståenden, men tillägger att interoperabilitet mellan projektintressenter inte bör användas som konkurrensmedel, utan ska uppnås genom utveckling av och stöd för openBIM-standarder.

Strikta test- och certifieringskriterier är enligt Nemetschek ett måste för att bevara standardernas kvalitet, medan regler om patentskyddade format inte får användas för att utesluta aspiranter från projektarbete.

Nemetschek betonar att ”fritt val av programvara i projektarbetet måste vara en grundläggande rättighet för alla projektintressenter”, och att intressenterna bör ”offentligt stödja och främja openBIM inom arkitekt-, ingenjörs- och byggsektorerna”.

Hur skiljer sig openBIM från det som de flesta kanske kallar ”normal” eller ”sluten” BIM?

Först och främst är openBIM inte programvaruberoende. Medan dess föregångare krävde att intressenterna använde samma digitala plattform medan de arbetade med ett projekt, möjliggör openBIM överföring av data oavsett vilken plattform som används. Teknologin fungerar på alla plattformar genom ett filformat som kallas Industry Foundation Class (IFC).

Enligt buildingSMART är IFC standardiserat av International Standards Organisation (ISO). Reglerna om en gemensam standard gör det möjligt för bygg-, ingenjörs- och designvärlden att dra nytta av ett gemensamt språk för export och import av data. De tillägger: ”IFC är ett globalt antaget dataschema och har använts i en mängd projekt som spänner över olika tillgångstyper runt om i världen.”

Välja mellan openBIM och sluten BIM

Hur står sig då ”normal” eller sluten BIM i jämförelse med openBIM?

HMC Architects framhåller att vanlig BIM har använts i designprocessen för att ge arkitekter möjlighet att experimentera med sina idéer och identifiera potentiella problem innan idéerna blir en del av byggprocessen.

Det öppnar också dörren för kostnadsbesparingar genom tillförlitliga beräkningar, bättre arbetsflöden, förbättrad kommunikation mellan intressenter, större möjligheter att utnyttja moderna konstruktionsmetoder och bättre resultat tack vare mer exakta beräkningar och tidsscheman.

Enligt buildingSMART utvidgar openBIM de här fördelarna med BIM ”genom att förbättra tillgängligheten, användbarheten, hanteringen och hållbarheten för digitala data inom branschen för byggda tillgångar” – i viss mån just genom att vara generiskt.

OpenBIM ”ger intressenter möjlighet att utveckla nya arbetssätt genom att omvandla de traditionella arbetsprocesserna mellan företag. Genom att bryta ner datasilor kan openBIM förbättra projektleveranser och tillgångarnas prestanda avsevärt.”

Med openBIM ”slipper man det traditionella problemet med att BIM-data normalt begränsas av leverantörernas egna dataformat, per disciplin eller projektfas”, tillägger buildingSMART.

Vissa menar att det finns fördelar med båda teknologierna. Enligt Kathrin Köhler från Mendel-universitetet i Tjeckien “kan sluten BIM vara en optimal lösning om man säkerställer att det alltid är samma parter som arbetar tillsammans med planerna, och om man samarbetar under samma ansvarskrav.

”Men andra samarbetsmodeller och konstellationer erbjuder en högre grad av frihet. Då kan openBIM vara den optimala lösningen tack vare dess stora flexibilitet och användningen av standarddataformatet IFC”, tillägger hon.

OpenBIM och sluten BIM ”kännetecknas av att alla som arbetar med planering måste fastställa på förhand vilken information som ska delas vid vilken tidpunkt. Jämförelsen mellan öppen och sluten BIM visar att respektive arbetsmetod har sina egna fördelar.”

Så lyfter datorstödd design byggbranschen till nya höjder