Varför digital framgång är inbyggt i MMC

Mycket arbete läggs ner på att omvandla befintliga byggprocesser med hjälp av teknik. Med MMC byggs programvarulösningar in från start.

Byggsektorn använder sig alltmer av teknisk innovation för att ta itu med sina utmaningar. Det finns många lösningar tillgängliga på marknaden, vare sig det gäller säkerhets- eller kvalitetsfrågor, att hitta effektivare sätt att designa, att testa nya metoder för att förbättra byggnadsprestanda eller att hitta möjligheter att minska koldioxidutsläppen under både byggande och drift.  

Det finns två huvudsakliga sätt att uppnå detta: att digitalisera traditionella metoder för att göra dem effektivare eller att utveckla helt nya metoder. Moderna byggmetoder (Modern Methods of Construction, eller MMC) och tillverkning utanför byggplatsen tillhör den senare kategorin och fokuserar på att använda tillverkningstekniker och standardisering för att uppnå bättre projektresultat. 

Även om mycket arbete läggs ner på att omvandla befintliga processer med hjälp av teknik, så bygger MMC in programvarulösningar direkt från start.   

Definition av moderna byggmetoder, MMC 

MMC inkluderar produktionstekniker där delar, eller i vissa fall kompletta enheter, av en byggnad tillverkas i fabriker utanför byggplatsen, där kvalitet och arbetarsäkerhet kan övervakas bättre. Dessa delar inkluderar olika typer av moduler, eller så kallade volymetriska enheter, panelsystem, delenheter och förtillverkade element. 

Enligt Storbritanniens National House Building Council Federation är MMC ”en bred term som omfattar många typer av tillverkning utanför byggplatsen och tekniker på byggplatsen som sammantaget utgör alternativ till traditionella byggtekniker”. 

Enligt NHBC Foundation omfattar MMC allt från att hela hus sätts samman av fabrikstillverkade volymetriska moduler till att innovativa murningstekniker används på byggplatsen. 

Mark Farmer är specialist på MMC i Storbritannien. Han är verkställande direktör för byggkonsultföretaget Cast och författare till en inflytelserik skrift för branschen, ”Modernise or Die”. Det är en rapport som publicerades 2016 och som uppmanar branschen att anamma nya metoder och skaffa sig de färdigheter som krävs för att föra byggbranschen in i 2000-talet. 

Mark sa år 2020 att den brittiska regeringen fram till 2030 borde öka det årliga modulära byggandet med 75 000 bostäder. Enligt Mark kan det öka tillverkningen utanför byggplatserna, göra användningen av MMC så vanligt att det accepteras bredare inom branschen samt förändra den nuvarande synen på modulärt byggande som något småskaligt. 

Den digitala sidan av MMC 

Om hela branschen skulle använda MMC skulle den kunna bli både effektivare, säkrare och mer hållbar. Och med de problem vi har med kompetensbrist och stigande materialkostnader skulle det kunna bidra till en helt annorlunda byggbransch, med fler produktinnovationer och tillverkningsbaserade metoder samt möjlighet att få en mer mångfaldig arbetsstyrka. 

Tekniker för tillverkning utanför byggarbetsplatsen måste bygga på digitala metoder. Detta kan handla om olika behov, från effektiva metoder för att designa och samarbeta, till förbättrad kvalitetssäkring under produktionen samt fortgående hantering av tillgångar (både i digital och fysisk form). 

Om detta görs på rätt sätt kommer branschen att kunna möta den ökande efterfrågan inom bostadssektorn, hälso- och sjukvård samt utbildning och förbättra vårt sätt att bygga, vilket skulle vara värdefull för såväl samhälle som skattebetalare.  

Storbritanniens regering stödjer strategin för tillverkning utanför byggplats eftersom Construction Playbook efterlyser mer samarbete, minskade koldioxidutsläpp och ökad digitalisering. Den pågående konsultationen om Product Platform Rulebook, via Construction Innovation Hub, visar också att detta är framtidens färdriktning. 

Teknik och MMC – en perfekt kombination 

Ett område där MMC går hand i hand med programvarulösningar är då designen redan före tillverkning kan testas digitalt och optimeras i virtuella miljöer och situationer, innan den kommer till byggarbetsplatsen. Repeterbarheten och standardiseringen i en tillverkningsledd metod gör den perfekt för detta tillvägagångssätt. 

Om data samlas in och sammanställs korrekt under denna process blir även möjligt att göra mer korrekta mätningar och valideringar av prestanda, vilket ökar vår förståelse för hur byggda tillgångar fungerar när vi jämför design med verklighet.  

Det innebär att vi får en mer effektiv och exakt resursplanering och undviker slöseri med material, vilket minskar både behovet av och kostnaden för arbetskraft och utrustning. Detta minskar i sin tur koldioxidavtrycket från byggprocessen tillsammans med den kompensation som kan uppnås genom en effektiv tillverkningsprocess utanför byggarbetsplatsen. 

Att föra samman människor med programvara 

Genom att använda MMC i kombination med programvarulösningar som Bluebeam kan projektteam kommunicera och samarbeta i realtid mellan flera platser. Viktiga projektdata bevaras under hela processen, från den första designen till användning och förvaltning av den slutliga byggnaden.  

Det ökar transparensen, uppmuntrar till delande av kunskaper och skapar en verifieringskedja för varje steg i projektet, vilket medverkar till efterlevnad. Det gör det mycket sannolikare att potentiella risker och problem identifieras tidigt, vilket motverkar kostsamma förseningar eller misstag och resulterar i projekt med bättre värde och högre kvalitet.  

Det hjälper också organisationer att uppnå en ”gyllene tråd” av information med fullt spårbara digitala poster. Denna gyllene tråd är en av de viktigaste rekommendationerna i Hackitt-rapporten, och utgör en del av Building Safety Act. Den gyllene tråden bygger på att organisationer för noggranna register över produkter och materialspecifikationer i projekten. Detta är en hjälp vid löpande underhåll, inklusive reparation och byten, det skapar en djupare förståelse för prestanda och möjliggör bättre riskhantering om problem uppstår med produkter eller om riktlinjer och lagstiftning ändras. 

Digitala bygglösningar är viktiga för att säkerställa en framtid för den byggda miljön och dess invånare. De hjälper även yrkesverksamma inom byggbranschen att uppfylla de juridiska kraven på mer information om tillgångar.  

En modell för framtidens byggande 

Byggsektorn måste förändra hur den genomför upphandlingar samt stödja investeringar i MMC och digitalisering. Det krävs för att kunna hantera stigande kostnader och störningar i leveranskedjan – samtidigt som samarbete, värde och hållbarhet förbättras.  

Genom att fullt ut använda och bädda in utbudet av digital teknik i kombination med MMC är det möjligt att standardisera branschens strategi för att generera och klassificera data, datasäkerhet och datautbyte. Den senaste tidens framsteg måste bygga vidare på användning av och investering i digital teknik, strategi och kunskap för att kunna leverera snabba, högkvalitativa och koldioxidsnåla byggnader som håller i längden. 

Ta reda på hur Bluebeam kan hjälpa till genom att besöka https://www.bluebeam.com/se/landing/go-digital