Vi firar kvinnor i ingenjörsbranschen

Den 23 juni är International Women in Engineering Day. Under dagen lyfter man fram duktiga kvinnliga ingenjörer och belyser också ingenjörsyrket som en möjlig karriärväg för alla unga kvinnor som skulle vilja jobba i branschen men tror att den kanske bara är för män.

Den här månaden firas International Women in Engineering Day 2021 (INWED). Dagen arrangeras av Women’s Engineering Society och infaller onsdagen den 23 juni. I år vill man lyfta fram allt det arbete som kvinnor i ingenjörsbranschen världen över har gjort som svar på covid-19-pandemin och deras ansträngningar för att varje dag förbättra liv och rädda jobb. 

Enligt WES – en brittisk välgörenhetsorganisation och ett professionellt nätverk av kvinnliga ingenjörer, forskare och teknologer – kommer man under INWED 2021 att fira ”de bästa, mest begåvade och modigaste kvinnorna inom ingenjörsbranschen, som identifierar ett problem och sedan vågar bli en del av lösningen, och som visar hjältemod lika mycket i vardagen som i nödsituationer”.

WES ordförande Elizabeth Donnelly går steget längre. ”Den här dagen lyfter fram kvinnliga ingenjörer världen i en tid då de fortfarande är enormt underrepresenterade i sina respektive branscher.”

”Som den enda plattformen i sitt slag spelar dagen också en viktig roll när det gäller att uppmuntra fler flickor och unga kvinnor att satsa på en ingenjörskarriär.”

Uppmuntran behövs

Det verkar som om sådan uppmuntran behövs. Enligt siffror ur en rapport från Engineering UK som WES har analyserat var andelen kvinnor i den brittiska ingenjörsbranschen 2018 bara 12,4 %, förvisso en ökning från 11 % 2017. Endast en dryg femtedel (22 %) av yrkesarbetande kvinnor försörjer sig inom ingenjörssektorn. I siffran ingår kvinnor som arbetar specifikt som ingenjörer.

Men det skulle kunna vara annorlunda. Unga kvinnor tenderar att vara bättre på skolämnen inom STEM – naturvetenskap, teknologi, matematik och ingenjörskonst – än sina manliga motsvarigheter. Rapporten från Engineering UK understryker att för samtliga STEM-ämnen på gymnasienivå utom kemi får fler tjejer än killar de högsta tre betygen. Det omfattar påbyggnadsmatematik, matematik, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt design och teknologi.

Ändå säger sig färre än hälften (46 %) av alla tjejer mellan 11 och 14 år kunna tänka sig en karriär inom ingenjörsbranschen, till skillnad från nästan tre fjärdedelar (70 %) av killarna.

Marknaden och samhället i stort går helt klart miste om kvinnors kunskaper och insikter i ett yrke som traditionellt varit mansdominerat. Medvetna personer inom näringslivet vet att mångfald är viktigt. Enligt en rapport från McKinsey & Company är det 15 % mer sannolikt att det går bättre för ett företag om det har könsmångfald än om det inte har det. 

Kvinnor tänker sig förbi problem

Enligt Elizabeth Donnelly för kvinnor med sig nya sätt att tänka till arbetsplatsen. ”Kvinnor har lärt sig att tänka sig förbi ett problem eftersom de inte har samma fysiska styrka som män.”

”Ett team kvinnor som stod inför att behöva ägna fyra timmar åt att byta en CNC-maskin som de inte kunde lyfta tänkte om och kom på ett sätt att göra bytet på 90 minuter utan att behöva lyfta maskinen manuellt.”

”Det här gynnar även männen när det gäller hur lång tid som behöver ägnas åt en uppgift. Det leder till högre produktivitet och minskad risk för fysiska skador. Den här inställningen handlar om mer än det fysiska. Det handlar om att betrakta ett problem ur ett annat perspektiv, vilket leder till värdefulla lösningar.”

Elizabeth säger att kvinnor för med sig ett perspektiv som ofta missas. ”Bara genom att ställa frågan om varför någonting ska placeras högt upp, där kvinnor inte kan nå det, kan leda till förändringar som gynnar 50 % av befolkningen”, säger hon.

Problemet med löneklyftan

Ett område där kvinnor i ingenjörsbranschen verkar klara sig bättre än i andra delar av näringslivet och den bredare marknaden är lönerna. 

Enligt en rapport från Royal Academy of Engineering (RAE) är den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen 11,4 % för ingenjörer, jämfört med 17,3 % i Storbritannien som helhet.

Även om klyftan var mindre än man befarat var den inte obetydlig, och i rapporten från RAE säger man att det ”kommer att krävas en samlad insats inom ingenjörsyrket” för att överbrygga den.

RAE säger sig vilja se åtgärder ”som går längre än till att bemöta den här initiala rekryteringsutmaningen för att få bort löneskillnaderna genom att satsa på kvarhållning och utveckling av kvinnor till högre och bättre betalda roller”.

Löneklyftan mellan könen skulle också kunna minskas genom att fler kvinnor söker sig till yrket, men RAE beskriver framstegen på detta område som ”nedslående långsamma”.

Fler kvinnor i branschen är något som Elizabeth Donnelly från WES väldigt gärna skulle vilja se. 

Hindret för fler kvinnor är färre kvinnor

”Det största hindret som kvinnor möter är att det saknas kvinnor i branschen. Det medför att manliga ingenjörer, studenter och lärlingar ofta ifrågasätter kvinnors förmåga att klara jobbet på ett sätt som inte är fallet inom andra områden, till exempel medicin”, säger hon.

Hon tillägger att män är så vana vid att se andra män som ingenjörer att de kan få för sig att kvinnor inte är kapabla att utföra arbetet.  

”Tvärtom”, säger Elizabeth, ”har kvinnliga ingenjörer fått kämpa så hårt för att ens komma in i branschen att vi kan se att de är mycket begåvade och högst kapabla att hålla jämna steg med sina kollegor.”

Enligt Elizabeth tenderar kvinnor att ha lägre självförtroende och ofta missa möjligheter att bli befordrade ”för att de inte säger ifrån. De tekniska cheferna måste vara uppmärksamma på det och aktivt leta efter duktiga kvinnor som bara behöver lite uppmuntran för att komma fram.”

När allt kommer omkring är en bra ingenjör en bra ingenjör – oavsett om hen är kvinna eller man. ”I det avseendet spelar könet ingen roll”, säger Elizabeth Donnelly.  

Sprida rätt budskap

”Men kvinnor har matats med budskap om vad de kan vara, borde vara eller är bra på, och det vänder dem bort från ingenjörsyrket.”  

”Det betyder att vi går miste om en stor del av de duktiga ingenjörerna, eftersom de aldrig får chansen att förverkliga sin potential. Som tur är har de flesta företag börjat inse detta och vidta åtgärder för att korrigera uppfattningen att ingenjörsyrket har med kön att göra.”

Elizabeth fortsätter: ”Organisationer som WES lyfter fram förebilder som kan lysa upp vägen för kvinnor som studerar eller befinner sig tidigt i karriären och visa dem vad som är möjligt.”

Förhoppningsvis kommer International Women in Engineering Day 2021 att göra sitt för att ytterligare främja kvinnors sak i branschen. Det har trots allt hela samhället – inte bara kvinnor själva – allt att vinna på. Om du vill veta mer om allt som händer den 23 juni kan du besöka webbplatsen här.

Hur Sophie Drury klättrar uppåt i byggbranschen