Jämför dokument eller Överlagra sidor i Bluebeam

Upptäck hur de omvälvande Bluebeam-funktionerna Jämför dokument och Överlagra sidor ger dokumenthanteringen precision och tydlighet

Vid digital dokumenthantering inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) är precision och effektivitet av största vikt. Yrkesverksamma i hela branschen förlitar sig på verktyg som effektiviserar deras arbetsflöden och förbättrar samarbetet.

Bluebeam erbjuder två kraftfulla funktioner – Jämför dokument och Överlagra sidor – som var och en är utformad för specifika ändamål. I den här artikeln går vi igenom de här verktygen i detalj, så att du som användare kan fatta informerade beslut om vilket alternativ du ska använda och när.

En närmare titt på Jämför dokument

Bluebeam-funktionen Jämför dokument är ett robust verktyg som är utformat för att belysa skillnaderna mellan två versioner av ett dokument. Funktionen kan vara särskilt användbar i situationer där ett dokument revideras ofta.

När en användare startar funktionen Jämför dokument analyserar Bluebeam Revu noggrant innehållet i de valda dokumenten och skapar en omfattande rapport som belyser eventuella avvikelser. Det kan till exempel röra sig om tillägg, borttagningar och ändringar som har gjorts mellan de två versionerna. Ett färgkodningssystem gör det enkelt för användaren att snabbt identifiera förändringar. Vanligtvis markeras tillägg i grönt, raderingar i rött och ändringar i blått. I funktionen Jämför dokument läggs även molnmarkeringar till runt skillnaderna.

Jämför dokument är inte bara användbart för textinnehåll. Funktionen kan även identifiera ändringar av grafiska element och på så sätt ge en helhetsbild av ändringarna i dokumentet. Den här funktionen gör inte bara att granskningsprocessen går snabbare – den minimerar också risken för att något missas.

Visa skillnader med Överlagra sidor

Överlagra sidor är en annan kraftfull Bluebeam-funktion, som är avsedd att underlätta exakta jämförelser och analyser av dokument. Till skillnad från Jämför dokument används Överlagra sidor för att lägga två versioner av ett dokument ovanpå varandra och få en visuell bild av skillnaderna mellan dem.

Den här funktionen är särskilt användbar när man arbetar med arkitektritningar eller andra dokument där grafiska element är mycket viktiga. Genom att överlagra sidorna kan användarna visuellt bedöma skillnader i placeringen av olika element och se till att ritningarna uppfyller specifikationerna. Den här metoden för visuell granskning kan vara mer intuitiv för vissa typer av dokument, och kompletterar den mer textcentrerade funktionen Jämför dokument.

Använd tillsammans för en heltäckande analys

Även om Jämför dokument och Överlagra sidor har olika syften, kan de användas tillsammans som en heltäckande lösning för användare som vill ha en uttömmande analys av dokumentrevisioner.

Jämför dokument kan först användas för att identifiera textändringar, och därefter kan de grafiska ändringarna granskas visuellt med Överlagra sidor. Den här kombinerade metoden säkerställer en noggrann granskning av såväl text som visuella element så att ingenting förbises. Tack vare att de här funktionerna finns inbyggda i Bluebeam kan användaren uppnå stor precision i sina processer för dokumentgranskning.

Autojustering gör Jämför dokument och Överlagra sidor ännu bättre

I Revu 21.1, som släpptes i april 2024, har Jämför dokument och Överlagra sidor fått en översyn. Förutom att användargränssnittet har förbättrats avsevärt för enklare navigering och förhandsvisning av resultat, har Bluebeam också lagt till AI. Autojustering är en AI-driven funktion som gör att dokument och sidor kan justeras automatiskt.

Autojustering minskar behovet av den enformiga och felbenägna manuella metoden att justera tre punkter på varje ritningsrevision, så att användarna kan förstå skillnaderna mellan dem snabbare. Bluebeams kunder använder för närvarande funktionerna Överlagra och Jämför mer än fem miljoner gånger per år. Med alternativet Autojustering kan användaren nu förstå skillnader mellan dokument och sidor upp till 80 % snabbare.

Läs mer om Autojustering och andra nya funktioner i utgåvan Revu 21.1.