Vad händer med byggkostnaderna 2023?

Inflation, flaskhalsar i leveranskedjan och kortsiktig ekonomisk osäkerhet har på sista tiden försämrat entreprenörernas möjligheter att förutse sina projektkostnader

Varje år för med sig en unik uppsättning ekonomiska möjligheter och utmaningar för byggbranschen. De företag som klarar sig bäst i det långa loppet är de som förstår krafterna och anpassar sin verksamhet därefter.

2023 är redan i full gång, och då är det värt att ställa sig två relaterade frågor. För det första: Vilka faktorer kommer att påverka dina byggkostnader och -utgifter i år? Och för det andra: Hur kan du skapa effektivare arbetsflöden som hjälper dig att förbli effektiv såväl i år som längre fram?

Hur kommer byggkostnaderna att förändras 2023?

Byggmarknaden dras i olika riktningar av flera krafter. Vissa faktorer har en direkt inverkan på ett byggföretags budget. Bland dessa kan nämnas materialpriser och störningar i leveranskedjan. Andra har en mer indirekt påverkan men är ändå viktiga, till exempel höjda lånekostnader som leder till stramare ekonomiska förhållanden.

Sammantaget är det svårt att framställa 2023 som vare sig en lätt eller svår marknad när det gäller byggkostnader. I vissa fall kan entreprenörerna se att vissa typer av jobb förblir kostnadseffektiva, medan andra blir oöverkomligt dyra.

Kostnadsbalansering kontra förändrad efterfrågan

Normaltillståndet för byggbranschen i början av 2023 innebär relativt höga materialkostnader och -utgifter. Krafter som inflation påverkar de amerikanska entreprenörernas framtidsutsikter, skriver ConsTrack360 i sin senaste databok om branschen.

Forskarna noterar dock att entreprenörernas byggkostnader generellt väntas minska under 2023. Entreprenörerna kan också upptäcka att de under årets gång tar sig an allt fler statligt finansierade infrastrukturprojekt. I sektorer som bostäder och kontorsutrymmen för teknologibranschen har byggaktiviteterna dämpats av krafter som lånehöjningar, rädslan för en nedgång och samma relativt höga kostnader som plågade entreprenörerna vid slutet av 2022.

Höjda kostnader för material och arbetskraft: en blandad prognos

Även om byggföretagen tror att kostnadstrycket kommer att fortsätta, har den nuvarande prognosen återhämtat sig något sedan förra året. Det visar en annan undersökning av Associated General Contractors of America (AGC) och Sage. Till exempel förväntar sig 73 % av entreprenörerna (jämfört med 86 % förra året) att materialkostnaderna kommer att bli ett stort problem 2023.

De entreprenörer som svarade på AGC:s undersökning är något mer oroade över arbetskraftskostnaderna 2023 än förra året – 63 % såg dem som ett stort problem i år, medan motsvarande siffra i förra årets undersökning var 58 %. Företagens fortsatta svårigheter att hitta arbetskraft kan komma att driva upp kostnaderna på det här området.

Utöver de omedelbara och direkta utgifterna kopplade till arbetskraft och byggmaterial håller ledare i byggbranschen även ett öga på den makroekonomiska bilden. Närmare tre fjärdedelar av entreprenörerna är oroliga för den allmänna ekonomiska effekten av en potentiell lågkonjunktur eller avmattning – 73 % har det bland sina främsta prioriteringar.

Hur påverkar de förändrade materialkostnaderna byggbranschen?

När det gäller att hantera de höjda kostnaderna för byggmaterial har entreprenörerna svåra beslut att fatta. De omedelbara effekterna av högre materialkostnader krymper vinstmarginalerna, vilket tvingar företagen att hitta alternativa lösningar som mildrar effekten så mycket som möjligt.

Vissa av av de här begränsningsmetoderna innebär att man blir mer flexibel. Höjda materialkostnader eller förseningar av vissa komponenter kan orsakas av specifika problem i leveranskedjan som berör vissa leverantörer. Enligt en rapport i Construction Business Owner borde byggföretagen vara mer öppna för att anskaffa alternativa byggmaterial och göra utbyten.

Byggföretagen kan också använda avtalsmässiga metoder för att skydda sig. Byggjuristen Garcia & Milas rekommenderar stärkta klausuler om materialprisökningar och force majeure-klausuler för att säkerställa att entreprenörerna får tillräcklig kompensation för plötsliga ökningar av materialpriset mitt i ett jobb. Även om sådana juridiska manövrar inte kan råda bot på grundorsakerna till de högre kostnaderna och utgifterna, kan de iallafall i någon mån skydda resultatet.

Det finns ytterligare ett potentiellt verktyg som byggföretagen kan använda för att komma runt oförutsägbara eller förhöjda kostnader: teknologi. Teknologin kan vara till hjälp på två sätt. För det första kan automatisering göra personalen mer effektiv, vilket höjer värdet på deras tid. För det andra kan man använda de insikter som verktygen ger för att effektivisera företagets arbete.

Vilka strategier entreprenörerna än väljer för att hålla kostnaderna under kontroll bör teknologi vara en del av ekvationen. Det beror på att en uppsättning moderna verktyg kan ge ett bättre resultat oavsett marknadsvillkor. Enkelt uttryckt är större automatisering en naturlig utveckling för byggföretag.

Vad kan en bättre mängdavtagningsprocess betyda för ett företag?

En aspekt av byggprocessen som det är särskilt troligt att man kan förbättra genom teknologi är processen för mängdavtagning och beräkning. När entreprenören har en digital metod för att utföra mängdavtagningar för varje nytt byggprojekt, kan de ekonomiska fördelarna öka snabbt.

Moderna digitala verktyg möjliggör snabba och exakta mängdavtagningar genom att användaren snabbt kan avgränsa områden i ett plandokument i PDF-format och uppskatta den nödvändiga mängden av vilket material som helst. Efter att ha gjort de här uppskattningarna i plandokumenten kan medarbetarna exportera resultatet direkt till kalkylblad, så att anbudsprocessen kan fortsätta på ett effektivt sätt.

Med mängdavtagningar av verkligt hög kvalitet kan entreprenören presentera exakta avtal som på ett effektivt sätt speglar materialbehoven och de relaterade utgifterna. I synnerhet när materialkostnaderna är höga kan sådana avtal vara avgörande för att skydda resultatet. En större grad av exakthet hjälper alla inblandade vid varje steg i jobbet – från anbud till slutförande.

Med digitala mängdavtagningar kan man också gå vidare med nya anbud på byggprojekt på ett sätt som är mer kostnadseffektivt för kontoret. När medarbetarna har tillgång till effektiva verktyg för digital mängdavtagning får de mer gjort på kortare tid, och kan ägna sig åt att sätta ihop fler anbud eller utföra andra värdeskapande uppgifter. Befriade från manuella beräkningar minskar medarbetarna samtidigt risken för mänskliga misstag, och får mer tid över under dagen.

Hur driver man ett mer effektivt byggföretag 2023?

Fördelarna med teknologi för byggbranschen slutar inte med mängdavtagningar. Teknologiplattformar som når flera delar av ett byggföretags verksamhet kan erbjuda effektivare arbetsflöden generellt, vilket rustar företagen för överlevnad under svåra ekonomiska förutsättningar.

Priserna på viktiga byggmaterial fluktuerar fortfarande under de första månaderna av 2023, och enligt experterna kan det ta ett tag innan de stabiliseras. Construction Dive, som levererar branschnyheter, menar att krafter som sträcker sig från minskad efterfrågan på virke globalt till störningar i leveranskedjan påverkar priset på sand och cement. Det skriver man i en analys av globala materialkostnadstrender. När nu även vissa råvarupriser går upp och andra planar ut, måste entreprenörerna tänka smart för att klara sig. Digitala bygglösningar erbjuder rätt verktyg vid rätt tidpunkt för entreprenörer som vill se till att deras företag ligger steget före konkurrenterna.

Läs hela Bluebeams e-bok om mängdavtagning.