Fem viktiga steg för digital transformation för civilingenjörer

En expertpanel lyfter fram de viktigaste stegen för ingenjörer och organisationer – från att definiera data till att standardisera digitala metoder

Den digitala transformationen för civilingenjörer kan innebära betydande fördelar i en bransch som brottas med hög risk och ett akut behov av att öka effektiviteten och produktiviteten. Vilka steg och processer krävs för att ”bli digital”? I oktober 2021 samlade Institution of Civil Engineers (ICE) en grupp ämnesexperter till en rundabordsdebatt för att undersöka och analysera detta. 

I debatten deltog experter från såväl byggbranschen som leverantörer av digitala lösningar. Den organiserades av ICE Digital Community Advisory Board och Bluebeam ett företag som utvecklar digitala lösningar för arkitekt-, ingenjörs- och byggproffs över hela världen. 

Panelen tittade närmare på fem nyckelområden som organisationer bör fokusera på för att förbättra affärsresultaten, och undersökte de potentiella effekterna för människor, information, teknologi och processer. 

1. Fastställ och spåra konsekventa data för att möjliggöra målresultat 

Panelen flaggade för vikten av att säkerställa en bred acceptans bland intressenterna redan från start. 

”Ibland glömmer vi att fråga om data som en del av avtalet när vi blir så fokuserade på själva bygget”, säger Rikesh Shah, Head of Commercial Innovation på Transport for London, och en av debattens moderatorer. 

Panelen noterade att en sådan diskussion bör omfatta standarder för att definiera projekt och deras omfattning, samt konsekventa filformat och gemensamma datastandarder. 

Som underlag för detta bör ingenjörerna fundera på informationskraven för varje fas i ett projekt eller en tillgångs livscykel, och vilka de önskade resultaten är. Detta kan underlättas genom att man tar fram tydliga exempel för att definiera data för tillgången, datastruktur och nödvändig detaljnivå. 

”Den här definitionsnivån, med tydliga exempel, hjälper verkligen människor att förstå varför data behövs och hur de ska användas”, säger Ricardo Bittini Miret, Strategic Engagement Lead på Autodesk. 

Paneldeltagarna var överens om att först måste man förstå vad data ska användas till för att kunna definiera bättre vad som behöver samlas in och undvika att överlastas av data. 

2. Sträva efter standardisering, inte skräddarsytt 

Samtidigt rekommenderade panelen att man undviker skräddarsydda krav och metoder där så är möjligt. De kan utgöra ett hinder för att skapa och anta branschomfattande standarder. På samma sätt kan vissa hinder i fråga om sekretessavtal och privata datauppsättningar övervinnas genom att man standardiserar sätten att dela data, utöver de vanliga säkerhetsriktlinjerna. 

”Demokratisera data och gör dem tillgängliga för alla – tydlighet och transparens hör till de svåraste sakerna att uppnå”, sa James Chambers, regionchef på Bluebeam. 

Panelen var enig om att ett projekt bör ha som ambition att öppna upp alla datakällor som inte måste vara stängda av skäl som rör juridik, säkerhet, integritet eller konkurrensfördelar. Samtidigt noterade man att utbildning krävs för att ingenjörerna ska förstå de här faktorerna bättre. 

Panelen underströk också att man genom att anlita datavetare och dataanalytiker i en bransch där dessa traditionellt inte finns kan göra utvinningen och analysen av data bredare och bättre. 

Man kände också att en bransch som ofta begränsar framgångar och lärdomar till en enda byggarbetsplats eller ett enda företag som helhet kan gynnas av att dela data och göra dem tillgängliga. 

3. Få acceptans från intressenterna 

Även de bästa digitala lösningarna är dömda att misslyckas om man inte vinner de tilltänkta användarnas stöd, så företagen måste förstå att människor och processer är lika viktiga som själva teknologin. 

Panelen rekommenderade därför att organisationerna maximerar sina vinster från införandet av digital teknologi genom att se till att digitalt kunniga akademiker arbetar sida vid sida med erfarna ingenjörer. 

Att hjälpa personalen att helt och fullt förstå de önskade resultaten och möjliga effektivitetsvinsterna kan också bidra till framgång. 

4. Skapa en effektiv gemensam datamiljö 

En av de som ledde rundabordssamtalet var Mark Enzer som är Chief Technical Officer på Mott MacDonald och ansvarar för National Digital Twin Programme på Centre for Digital Built Britain. Han förklarade att det är viktigt att undvika att positionera teknologi som en magisk lösning som kommer att ta bort alla problem med den digitala transformationen för civilingenjörer. 

”Vi har personalbiten, informationsbiten, processbiten och teknologibiten, och vi bör avsiktligt lägga teknologin i slutet”, sa han.

En gemensam datamiljö (Common Data Environment eller CDE) är en digital resurs som används för att samla in, hantera och distribuera dokumentation, grafiska modeller och andra data för användning i hela projektteamet. CDE är en grundläggande aspekt av byggnadsinformationsmodellering (BIM). 

Panelen poängterade att det är intressenternas informationskrav och önskade resultat som ska ligga till grund för definitionen av en effektiv gemensam datamiljö. Projektteam bör därför tydligt identifiera vilken typ av miljö som behövs innan de väljer CDE. 

Nu när det finns så många digitala lösningar tillgängliga för byggbranschen måste de som väljs tillåta ett visst mått av interoperabilitet. 

Heba Bevan är grundare av UtterBerry, som har utvecklat sensorer med artificiell intelligens som producerar uppsättningar av stordata, eller ”big data”. Hon menade att dataformatet bör specificeras i ett avtal för att se till att det är utbytbart mellan olika plattformar. Hon tillade att en CDE måste vara tillräckligt flexibel för att kunna dela data med alla som kan behöva dem. 

Men Mark Enzer påpekade att på det hela taget måste lösningarna förenklas och avmystifieras för att uppmuntra branschen att acceptera dem. 

5. Standardisera digitala metoder för större projekteffektivitet och synlighet 

”Sömlös integration kommer verkligen att minska hindren för införande och underhåll”, sa Alan Mosca, medgrundare och Chief Technology Officer för nPlan, leverantör av AI-projektprognoser. 

Automatisering är avgörande för detta, tillade han, snarare än att förlita sig på manuella processer som att ladda upp PDF-filer. 

Endast genom att bryta ner och definiera standardprocesserna vid varje steg i ett projekt eller en tillgångs livscykel kan vi fastställa vad som går att automatisera. Panelen noterade dock att i avsaknad av standardlistor över repetitiva processer måste organisationerna för närvarande förlita sig på att skapa egna. 

Som hjälp med detta rekommenderade panelen att ingenjörerna drar lärdom av stora projekt i den offentliga sektorn.

”När HS2 etablerades som organisation ägnade man mycket tid åt att definiera de gemensamma datamiljöerna och hur leveranskedjorna skulle engageras, säger James Roundtree, vice vd för Roundtree och styrelsemedlem i ICE:s rådgivande kommitté.

Dags att bli digital