Hur lean-metoden kan tillämpas inom byggnation

Så här kan arbetssättet fungera i branschen.

Byggbranschen är en av USA:s största och mest komplexa branscher. Det är en komplexitet som leder till omfattande svinn av både material och arbetstimmar. Det är därför lean-metoden vinner mark inom arkitektur, byggnadsteknik och konstruktion.

Det finns ett växande nätverk av byggaktörer som tillämpar lean och träffas både online och personligen för att lära sig av varandras arbetsmetoder och framsteg i syfte att förbättra resultat, relationer och sina lösningar.

Men vad innebär då lean-metoden? Lean-metoden formaliserades 1992 enligt följande fem principer:

  • Definiera värde: Fastställ och definiera vad som är värdefullt för kunderna. Vad vill de ha?
  • Kartlägga värdeflöde: Vad genererar mest värde för kunderna? Vad är svinn?
  • Skapa flöde: När svinnet har avlägsnats förenklas och formaliseras stegen för att skapa värde.
  • Finslipa tillgång och efterfrågan: Genom att eliminera onödigt arbete och överskott går det snabbare att svara på kundens behov i stunden, vilket ökar det levererade värdet.
  • Sträva efter perfektion: Det viktigaste steget är att fortsätta att finjustera steg 1–4 och bygga upp en lean-kultur i teamet.

Idag ligger Lean Construction Institute (LCI) i framkanten för lean-praxis inom arkitektur, konstruktion och byggnadsteknik (AEC). Institutet grundades 1997 och i dagsläget finns 26 LCI-nätverk i hela landet. Bland medlemmarna finns företag som Fluor Corp., Jacobs, Turner Construction Co., Skanska Construction och många fler av landets största företag inom arkitektur, konstruktion och byggnadsteknik.

Vi träffade några medlemmar i LCI och bad dem berätta om sina upplevelser av lean-metoden, samt om vilka utmaningar de stött på och vilket värde de fått genom lean-övergången.

Minskat svinn genom transparens

Peter Ukstins är konsulterande riskingenjör för byggprojekt på AXA XL. Han menar att transparens är avgörande för att reducera risker och svinn. ”Vi ser en hel del omarbetningar … många otillförlitliga åtaganden som görs i projekt, och allt sådant påverkar slutresultatet”, berättar Peter.

Omarbetningar, eller alla typer av onödigt extraarbete, räknas som svinn och en av grundpelarna i allt lean-arbete är att eliminera svinnet. När ni har identifierat vad som utgör värde för era kunder kan ni arbeta er bakåt för att identifiera svinn: allt som inte direkt bidrar till att skapa det värdet. Sedan kan ni vidta åtgärder för att minska eller eliminera det svinnet.

Otillförlitliga åtaganden är ett vanligt problem inom byggnation på grund av de många parter och entreprenörer som behövs i stora projekt. Förseningar hos en underleverantör kan skapa kostsamma förseningar för alla. Det är en risk som måste förebyggas på ett tidigt stadium för att minska den typen av svinn.

Amanda Patton som är chef för integrerade projekt på Balfour Beatty, menar att arkitekter, ingenjörer och byggherrar bör titta på ”hur allas expertis kan utnyttjas på bästa sätt och hur riskhanteringen kan anförtros de personer som är närmast det faktiska arbetet och har mest kunskaper om det.” Tillförlitliga, uppriktiga åtaganden för vad som krävs för ett jobb leder till högre kundnöjdhet och ett nöjdare arbetsteam, samt minskar svinnet, menar Amanda.

Det kan dock vara svårt att uppnå sådan transparens mellan fristående parter som är vana vid att skydda sina egna tillgångar. Det kräver ofta utbildning och introduktion.

Erin Miller är mekanikingenjör på Southland. Hon menar att ett av de första stegen mot att implementera lean är att skapa en lean-kultur på sin egen arbetsplats. Erin berättar att ”Vi [Southland] utgår från våra medarbetare … vi ger möjligheter till de faktiska utförarna, de som är ute i fält och jobbar, och ser till att de kan säga till och förbättra processen de arbetar med. Det är de som har bäst koll på arbetet.”

Upprätta standarder för det som redan fungerar

Kurt Moldovan är chef för digital leverans på Jacobs. Han betonar att många byggaktörer använder lean-teknik genom att ”använda planeringsscheman och post-it-lappar för att senarelägga och tidigarelägga de aktiviteter som ger mest värde” för byggcheferna.

Kurt upptäckte att ”byggarbetsledarna säger: ’det är så jag gör redan.’ Det var bara inte helt tydligt.” Han tillägger att det som gör lean användbart och praktiskt är att det ”tydliggör vad människor gör på daglig basis, men formaliserar det till viss grad.”

Erin håller med och beskriver hur hon var tvungen att få bukt med fördomar hos platschefer och byggarbetsledare om att lean-metoden skulle tvinga dem att ändra arbetssätt. Istället är den ett sätt att ”dra nytta av kunskaperna och … börja dela med sig av den till de yngre generationerna så att informationen omvandlas till konstruktioner och planer.”

Amanda berättar att en förklaring till att information inte alltid delas är att folk inte frågar sig om ”nästa person i kedjan” kan ha nytta av den. Hon menar att svinnet kan minskas och att det ofta räcker att vi ställer oss den enkla frågan: ”Hur kan vi inkludera fler personer i samtalet [och] fråga kunden: ’Behöver ni verkligen den här informationen?’. Många lägger tid på att producera sådant som ingen egentligen behöver om vi frågar dem.”

Fastställa mål

Det finns många sätt att minska svinnet, men alla börjar med ärliga och sakliga samtal om vad svinn är. Det finns olika typer av svinn: material, transporter, bearbetning och tid. Alla typer av svinn kan minskas genom att lägga lite extra tid på att planera och kommunicera innan arbetet påbörjas.

Bluebeam Studio-sessioner är en plattform särskilt avsedd för sådant samarbete. Amanda beskriver hur hennes grupp använder ”Studio-sessioner för att skapa gemensamma dokument … Hela teamet träffas en gång i veckan och uppdaterar varandra om olika aspekter inom konstruktionen.” Det är bara ett kort möte, men det ger ”alla som besitter information en möjlighet att samla den i ett dokument som delas med alla.” På så sätt har alla koll på vad de andra gör och kan upptäcka möjligheter att minska onödiga insatser och lägga upp effektiva planer.

Lean bygger på kommunikation. Det innebär transparens och respekt, eftersom alla måste förstå och dela med sig av sina mål. Amanda beskriver hur de i ett aktuellt projekt med att uppföra en sjukhuspaviljong för Penn Medicine placerade ut ”patientprofiler” på hela bygget ”för att påminna alla om att det är för dessa personer vi bygger sjukhuset, de är anledningen till att vi är här. Det handlar inte bara om muttrar och bultar utan det är bokstavligen mer än så och vi är en del av ett större sammanhang.”

Arbetseffektiviteten har ökat inom praktiskt taget alla branscher i USA, och i vissa fall till och med fördubblats. Det är bara produktiviteten i byggbranschen som har sjunkit. Nedgången beror på de vanliga faktorerna: en arbetsstyrka som har svårt att ersätta äldre medarbetare, den konkurrensutsatta budprocessen för entreprenörer och underleverantörer, problem i samarbetet mellan fackföreningar och underleverantörer och det faktum att de flesta byggaktörer förknippar ny teknik eller nya metoder med risker.

Kurt menar att svaret på de här problemen är att främja en kultur som respekterar allas specialkompetenser. Då kan de bästa idéerna för att minska svinnet eller lägga in ökat värdet i ett projekt införlivas i planen i ett tidigt skede, när det ger som mest värde. Lean-tekniker ”berör planering, konstruktion, avslut, garanti … hela vägen till teknik och privatliv”, säger Kurt. ”Det handlar i grunden om respekt för andra människor.”

Delta i samtalet om hur byggbranschen kan arbeta mer hållbart