Så navigerar du i projektlandskapet med en robust genomförandeplan för BIM

Läs om hur den här planen för framgång leder till smidigare samarbete, samförstånd mellan intressenter och uppnådda projektmål

Med tanke på hur dynamisk arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen är, fungerar en genomförandeplan för BIM (BIM Execution Plan eller BEP) som en hörnsten för projektleveransen. Den möjliggör smidig kommunikation och samarbete mellan olika intressenter och vägleder dem mot ett lyckat slutförande. Genom att erbjuda en färdplan för projektet och samordna alla team utifrån projektmålen fungerar den som en sorts karta för projektgenomförandet. Här utforskar vi den centrala roll som en genomförandeplan för BIM spelar, och hur byggproffs kan utnyttja den effektivt för att styra ett projekt mot framgång.

Genomförandeplan för BIM: riktlinjer för ditt projekt

Som svar på informationsleveranskraven (Exchange Information Requirements eller EIR), som beskriver projektets ”vad”, ”när” och ”varför”, fungerar en genomförandeplan för BIM som en omfattande vägledning. Det är en vanlig missuppfattning att det bara ska finnas en EIR i ett projekt – kundens EIR. Detta härrör från det dokument som tidigare kallades Employer’s Information Requirements i PAS1192.

Genom ISO19650 ändrades terminologin – av goda skäl. För att kommunicera informationsbehov till projektteamet bör intressenterna ha sina egna EIR att dela med dem. Byggnadsarbetare bör definiera vilken information de behöver och när de behöver den, samt även varför de behöver den. Det sammanhang som ges leder till bättre resultat och mer användbar information. Beroende på projektets storlek kan personalen ha en ensam BIM-chef eller kanske ett team vars uppgift är att tolka en eller flera EIR och utveckla strategier för att uppfylla kraven, styra projektets utveckling och se till att underleverantörer och team inom enskilda discipliner följer färdplanen. För att främja en samarbetsinriktad men ändå strukturerad projektmiljö blir dessa strategier innehållet i en genomförandeplan för BIM.

Hörnstenen i tydlig och klar kommunikation

I grunden är genomförandeplanen för BIM ett verktyg för tydlig och klar kommunikation. En robust genomförandeplan för BIM beskriver olika aspekter, inklusive BIM-användning, roller och ansvar, den gemensamma datamiljön samt filformat. Den beskriver också projektkoordinater, kollisionskrav, vilken informationsnivå som behövs samt informationsutbyte, vilket ger en omfattande guide för att lyckas med projektet. En välformulerad genomförandeplan för BIM kan påskynda introduktionsprocessen avsevärt och hjälpa nya medlemmar att integreras på ett smidigt sätt. En dåligt utformad genomförandeplan för BIM kan däremot leda till förvirring och förseningar. Enskilda projektteam kan också ha interna genomförandeplaner för BIM, vilket oavsett projektstruktur är god praxis för alla team eftersom den interna BIM-genomförandeplanen bör beskriva företagets standardprocess och -arbetsflöde.

Ett levande dokument: fördelar och fallgropar

En genomförandeplan för BIM kallas ibland för ett ”levande” dokument, vilket innebär att den kan ändras allteftersom projektet fortskrider. Denna flexibilitet kan dock ibland missbrukas, vilket kan leda till förändrade omfattningar och avtalsmässiga komplikationer. Det är viktigt att skilja mellan en BIM-genomförandeplan som anpassas efter betydande förändringar och en som fungerar som en ursäkt för att aldrig slutföra dokumentet eller ändra målstolparna.

Den ”levande” aspekten av en genomförandeplan för BIM gäller till exempel när en ny part tas in i projektet och deras behov ska tillgodoses, till exempel när en ny byggentreprenör eller underentreprenör introduceras. Då behöver BIM-genomförandeplanen ändras så att de nya parternas behov kan inkluderas i informationsutbytet. Kanske behöver de en extra parameter eller ett alternativt filformat för att underlätta sitt arbete.

Å andra sidan kan ett exempel på en dålig anledning att ändra en genomförandeplan för BIM vara att ändra eller färdigställa kraven för ett informationsutbyte, till exempel förväntningar på modellmetadata (LOI) eller andra utbytesformat som COBie-leveranser, precis innan projektet avslutas.

Om förändringar dyker upp senare i projektet bör dessa hanteras med tydlighet och öppen kommunikation, där man bekräftar risken för ändrade omfattningar och öppet diskuterar fördelarna och konsekvenserna. För att undvika frustration bör man alltid utgå från de officiella milstolparna för att undvika att hamna i fällan att arbeta med ett inofficiellt dokument som ständigt förändras.

Vikten av en välstrukturerad genomförandeplan för BIM

En robust genomförandeplan för BIM fungerar som en hörnsten för framgångsrik projektledning, främjar tydlig kommunikation och ger en strukturerad plan för att navigera i det komplexa landskap som moderna projekt utgör. Genom att undvika fallgroparna och främja en öppen dialog kan byggbranschen utnyttja BIM-genomförandeplanen som ett kraftfullt verktyg för att leda projekt framgångsrikt och upprätthålla en positiv och samarbetsinriktad miljö under hela projektets livscykel.

Hållbarhet i byggbranschen

De 5 viktigaste trenderna som för det miljövänliga byggandet framåt