Framtiden för miljövänligt byggande: 5 viktiga trender

Större efterfrågan på hållbara byggnader, tillsammans med innovationer inom miljövänlig teknologi och gröna material, innebär att engagemanget i en hållbar framtid för byggbranschen ökar.

Framtiden ser ljus ut för det miljövänliga byggandet: lagstiftare, samhällsledare och kunder satsar på att minska branschens koldioxidavtryck och inverkan på klimatförändringarna. Under de kommande åren kommer en större efterfrågan på hållbara byggnader, tillsammans med pågående innovationer inom miljövänlig teknologi och gröna material, strängare regler och hållbarare finansiering och investeringar, bara att öka det intresse som redan finns idag.

De här fem nyckeltrenderna inom miljövänligt byggande kommer att föra branschen framåt.

Tillgång till finansiering, nya regler och en växande oro för klimatförändringar kommer att fortsätta att driva på intresset för miljövänligt byggande.

Alla tecken tyder på att klimatförändringarna förvärras, och myndigheter världen över kämpar för att infria sina löften om att nå nettonoll senast 2050 enligt Parisavtalet. Som svar på detta har nya regler, till exempel Local Law 97 i New York City och BERDO i Boston, införts för att fastställa utsläppskrav för större byggnader. Fler gröna byggnormer, krav på förnybar energi och bestämmelser om energieffektiva material förväntas.

Och i takt med att de här nya kraven införs förväntas även finansieringen av miljövänligt byggande att öka. Marknaden för hållbar finansiering förväntas till exempel växa från 4,5 miljarder USD (47,7 miljarder kronor) år 2022 till 29 miljarder USD (307 miljarder kronor) år 2032.

Människors hälsa och inomhusmiljöns kvalitet kommer att spela en avgörande roll i diskussionen.

Covid-19-pandemin riktade strålkastarljuset mot inomhusluftens kvalitet, men den har varit ett problem länge. Till exempel i USA, där människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus, är koncentrationen av vissa föroreningar två till fem gånger högre inomhus än utomhus, enligt den amerikanska miljöskyddsmyndigheten.

Enligt myndigheten beror detta delvis på den ökande användningen av syntetiska byggmaterial och även på att vissa energieffektiva byggnader inte har tillräckligt med luftventilation. Följderna är allt från kliande ögon och rinnande näsa till potentiellt dödliga sjukdomar som hjärtsjukdomar och cancer. Man kan förvänta sig att de hållbara byggmetoderna fortsätter att utvecklas för att säkerställa en bättre och hälsosammare inomhusmiljö.

Framsteg inom teknologi och material kommer att leda till kostnadsbesparingar och nya möjligheter inom miljövänligt byggande.

Innovationer och marknadstrender samverkar för att stödja miljövänligt byggande. Teknologin hjälper byggbranschen att bättre mäta och spåra effekterna av sina insatser för hållbart byggande, vilket bidrar till att lyfta fram de ekonomiska fördelarna med miljövänliga byggnader. Samtidigt som kostnaderna för fossila bränslen ökar, sjunker priset på förnybara energikällor som vind- och solenergi. Och efterfrågan på hållbara byggmaterial, tillsammans med statligt stödda ekonomiska incitament för att betala för dem, ökar. Sammantaget kommer dessa krafter att göra det enklare – och till och med billigare – att bygga hållbart.

Intresset för motståndskraftiga byggnader kommer att öka i takt med oron för extrema väderförhållanden och andra externa hot.

Det hållbart byggande syftar till att bromsa effekterna av klimatförändringarna, men på många sätt upplever vi redan effekterna av dem. Kostnaderna för extrema väderförhållanden, till exempel stormar, översvämningar och skogsbränder, ökar snabbt. Det får byggbranschen att satsa på motståndskraftiga byggnader som exempelvis kan stå emot vindar på över 40 sekundmeter eller förlita sig på lokala förnybara energikällor vid strömavbrott som varar i veckor.

Den cirkulära byggekonomin kommer att bli mer formaliserad, vilket ger en mer robust marknad för återvunnet material.

Den cirkulära byggekonomin är fortfarande ny, men intresset för byggmarknader och leveranskedjor som fokuserar på återvunna byggmaterial ökar. Man eftersträvar att minska avfallet och återanvända material som fortfarande är fullt dugliga. Europa antog en handlingsplan för cirkulär ekonomi som en del av sin gröna giv och kommer sannolikt att spela en ledande roll i det här arbetet. Det gäller även platser som Singapore, som återvinner 99% av sitt byggavfall och arbetar för att stärka sin cirkulära ekonomi.

Green building in construction Bluebeam

Läs hela Bluebeams e-bok om miljövänligt byggande.