Kan modulärt byggande lösa bostadskrisen?

Fabrikstillverkade hus kan ge snabbare leverans och bättre kvalitet

Att ha tak över huvudet är ett grundläggande mänskligt behov som vi alla känner igen oss i. Trots det är det ofta problematiskt för byggbranschen att leverera ett optimalt antal bostäder. Det behövs en radikal förändring.

I England har kravet på att bygga fler bostäder varit mycket omskrivet de senaste åren. Den stigande efterfrågan har lett till en akut bostadsbrist, och för vissa innebär detta ingenting mindre än en fullskalig kris.

Regeringen vet att den måste leverera, och ministrarna har gått så långt som att lova att bygga 300 000 bostäder per år vid mitten av 2020-talet.

Det kan låta som ett ambitiöst mål, men det finns faktiskt tidigare exempel. För över 50 år sedan åstadkom de lokala kommunerna just detta – de färdigställde nästan lika många bostäder under 1967 och 1968 som den privata sektorn vid den tiden, enligt data sammanställd av statistikbyrån Office for National Statistics.

Ett halvt århundrade senare medför en begränsad budget att många lokala myndigheter inte bygger på långt när lika många bostäder. Istället har privata utvecklare tagit på sig det uppdraget. Men de klarar helt enkelt inte att bygga så många som behövs snabbt nog.

Under sådana omständigheter måste man söka sig till innovationer. Bland dessa hittar man till exempel moderna byggmetoder (”modern methods of construction” eller MMC), och i synnerhet modulär byggteknik.

Modulära bostäder tillverkas på fabrik, och många kan levereras och monteras på plats i ett nästan helt färdigt skick med inredningsdetaljerna redan på plats. Tillverkningssättet gör att det går att hitta eventuella fel tidigt, och att det blir lättare att bedöma och säkerställa kvaliteten.

Modernisera för livet

Det här är viktigt, inte minst för att olika branschaktörer upprepade gånger har uppmanat byggbranschen att radikalt förbättra såväl produktivitet som kvalitet. Ett anmärkningsvärt bidrag till debatten kring branschens prestationer var granskningen Farmer Review – även kallad ”Modernise or Die” – som publicerades 2016 av branschveteranen Mark Farmer.

Granskningen belyste de områden där byggbranschen skulle behöva bättra sig. Det är nämnvärt att Mark Farmer uppmanade regeringen att erbjuda ekonomiska incitament för att använda byggmetoder utanför byggarbetsplatsen, och lokala myndigheter att ta upp användningen av MMC i specifikationerna för subventionerade bostäder.

Fördelarna med MMC i allmänhet, och modulärt byggande i synnerhet, har även snappats upp av politikerna. Ett parlamentsutskott för det brittiska departementet Housing, Communities and Local Government har ställt sig bakom tekniken och rekommenderat att regeringen ”förtydligar standarderna för MMC-bostäder, säkrar efterfrågan för leveranskedjan, inför ett mer omfattande program för subventionerade bostäder och avsevärt höjer biståndet för MMC-bostäder”.

Från regeringens sida har man sagt sig godta utskottets argument och meddelat att man kommer att undersöka frågan vidare.

Trots det stora intresset på senare tid är det värt att lägga märke till att konceptet med modulära bostäder inte är något nytt. Redan efter andra världskriget började det bli populärt att leverera inflyttningsklara bostäder till de platser där det fanns behov av dem. På så sätt kunde man inhysa tusentals människor som hade förlorat sina hem i bombräderna under kriget.

Flera årtionden senare har det överhängande behovet av nya bostäder återigen riktats strålkastarljuset mot den här tekniken och dess fördelar.

Snabb leverans

Enligt Modular Building Institute (MBI) i USA kan användningen av modulär teknik leda till att projekten slutförs mellan 30 % och 50 % snabbare än med traditionell konstruktion.

MBI betonar att mellan 60 % och 90 % av det modulära byggandet vanligtvis sker på fabrik. Det innebär mindre risk för förseningar på grund av dåligt väder, att det går lättare att bedöma kvaliteten, att man bygger enligt samma standard som för traditionella byggnader och att det går att få tidigare inflyttning och därmed snabbare avkastning på investeringen.

Det är värt att komma ihåg att de flesta brittiska bostadsbyggare fortfarande använder traditionella byggmetoder. Vissa av dem, till exempel Redrow, utesluter en större övergång till MMC. Men ett växande antal utvecklare använder trots allt modulära metoder för att påskynda leveransen.

Londonbaserade Tide Construction har genomfört flera bostadsprojekt med hjälp av systerföretaget Vision Modular System UK:s volymetriska 3D-byggnadsmoduler, däribland något som företaget hävdar är världens högsta modulära bostadsprojekt i Croydon i södra London (se bild).

Det skulle ha tagit 4 år att använda traditionella metoder för att bygga de två torn som projektet består av – istället klarade man det på 26 månader.

Bild från: Tide Construction
Tide Constructions modulära bostadsprojekt i Croydon i södra London

Globalt intresse

I andra länder har man anammat tekniken med stor entusiasm.

I Japan har industrikonglomeratet Sekisui använt modulär teknik för att bygga bostäder i åratal. Men företaget har lagt märke till att det finns en stor efterfrågan på snabbare leverans av bostäder utomlands, och har nyligen börjat expandera till nya marknader. Det handlar till exempel om USA, Australien och förra året även Storbritannien, där företaget har köpt en tredjedel av aktierna i den brittiska utvecklaren Urban Splash.

I USA konstaterar man i en rapport som managementkonsulterna McKinsey gav ut förra året att modulärt byggande kan komma att bli en industri värd mer än 100 miljarder dollar (ca 840 miljarder kronor) i amerikanska och europeiska fastigheter och spara 20 miljarder dollar (168 miljarder kronor) per år.

I McKinseys rapport kan man också läsa att övergången till modulärt byggande troligen kommer att ”leda till disruption i byggbranschen”. Detta är något som vi redan har sett prov på när nya aktörer, som Googles moderbolag Alphabet och detaljhandelsjätten Amazon, har kommit in på marknaden.

På många marknader världen över råder redan rätt villkor för att det moderna byggandet ska kunna etablera sig och tillhandahålla nya bostäder snabbt, effektivt och säkert. För alla som behöver någonstans att bo omgående kan det väl bara betraktas som goda nyheter.