Så håller du dina byggteam motiverade och produktiva

Covid har fått företag att börja anpassa sig till distansarbete, vilket i sin tur har lett till vissa utmaningar i fråga om arbetsplatskultur och prestationer. Att förstå utmaningarna och på olika sätt bibehålla och bygga upp samarbete, motivation och produktivitet kan ge bestående, positiva resultat.

Covid-19 har tvingat många arbetsplatser att anamma distansarbete. För vissa arbetsgivare kan dock kraven på självisolering och arbete hemifrån vara förödande för lönsamheten. Att utveckla och främja möjligheten att arbeta hemifrån för med sig särskilda utmaningar, i synnerhet som det för många arbetsgivare är första gången som man utforskar det här området. Även om ramverk, policyer och rutiner kan utvecklas med logikbaserade metoder, kan det vara desto svårare att se till att personalen förblir produktiv och motiverad. 

Ökad utbredning av distansarbete i byggbranschen

Det globala konsultföretaget McKinsey tror att den hybrida arbetsmodellen kommer att fortsätta efter covid-19-pandemin. Det har bland annat australiska arbetstagare visat genom att många av dem valt att flytta ut från delstaternas huvudstäder.  

I rapporten What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries uppskattar McKinsey Global Institute att ungefär en av fem anställda i byggbranschen i Australien skulle kunna arbeta på distans tre till fem dagar i veckan.  

Möjligheten att jobba på distans beror på en rad olika faktorer, till exempel hur olika yrkesroller fungerar. Eftersom branschen omfattar varierande roller kan företagen behöva skräddarsy sina policyer för att passa olika jobbfunktioner. Till exempel kan marknadsförare lättare uppnå en modell med hybridarbete eller heltidsarbete hemifrån, medan hantverkare behöver vara närvarande på plats.  

Nya teknologier och digital anslutning är nödvändiga för att överbrygga klyftan mellan teammedlemmar och verksamhetens funktioner, inte bara för att kunna utföra alla uppgifter utan också som en del av ett bredare fokus på att bibehålla och förbättra motivationen och produktiviteten.  

Faktorer som kan påverka medarbetarnas motivation och produktivitet

Oavsett om man arbetar på plats eller på distans är arbetsplatskulturen central för teamets prestationer, och en positiv organisationskultur börjar med ledarskap. Relationen mellan chefer och deras team är en viktig faktor för trivsel på arbetsplatsen, vid sidan av meningsfullt arbete. 

”Motivation kräver en balans mellan det som är meningsfullt och det som är hanterbart.” – Adam Grant. 

Klyftan mellan vad forskningen visar och vad företagen gör när de framför allt fokuserar på belöningar och straff när det gäller motivation på arbetsplatsen har undersökts i decennier. Forskningen har konsekvent visat att istället för metoder som bygger på morot och piska bör byggstenarna i en engagerad och produktiv arbetsstyrka fokusera på möjligheter tillvarata inneboende motivation.  

Även om vi väljer våra yrkesroller med hänsyn till de professionella möjligheterna och den ekonomiska belöningen, drivs våra prestationer av organisationskultur och engagemang i autonomi, kompetens och syfte. Att jobba med en chef som är dålig på att kommunicera tydligt, eller med ett team som inte tror på slutmålet, är demoraliserande och kan leda till att man presterar sämre. Enkla problem, som otillräckliga verktyg eller brist på teknologi, fungerar också som hinder för prestation och motivation. 

Tips för att hålla byggteam motiverade och produktiva 

Dagens team blir allt mer utspridda, och det är därför viktigare än någonsin att utveckla och införa metoder för att bygga upp och bibehålla motivation och produktivitet. 

Här är några av våra bästa sätt att framtidssäkra personalen: 

1. Prioritera samarbete och anknytning i teamen 

Samarbete och anknytning börjar på ledarskapsnivå. Om du bygger in det här i din omedelbara rapporteringsstruktur kommer effekterna att sprida sig till övriga team.  

Bygg in såväl informellt som formellt samarbete i de regelbundna teammötena. För att främja samarbete och deltagande kan teammedlemmarna turas om att leda veckoträffarna.  

Skapa möjligheter att brainstorma utmaningar och föregå med gott exempel. Genom att ta upp ett problem för teamet att lösa kan du uppmuntra lateralt tänkande och lagarbete och visa att du värdesätter teammedlemmarnas bidrag.  

2. Bygg relationer med medlemmarna i ditt team 

Om du är känd som en chef som är svår att nå på kontoret och håller sig på en armlängds avstånd blir det svårt att bygga bra relationer. Bra ledare förstår och visar prov på bra kommunikation, däribland att bygga relationer, lyssna och tydligt formulera mål och förväntningar.  

Att regelbundet hålla enskilda möten med teammedlemmarna – såväl informella samtal som uppgiftsspecifika möten – bryter ner barriärer och bygger upp förtroende och kommunikation. Ju större förtroende desto troligare är det att teammedlemmarna kommer att vara proaktiva och lyfta telefonen eller skicka ett e-postmeddelande när ett svårt problem eller en potentiell möjlighet hamnar på deras skrivbord. Ett sådant förtroende innebär också att teammedlemmar vågar ta initiativ och gå i spetsen för att föra arbetet framåt och tillföra värde till projektet.  

Skapa möjligheter för teammedlemmar att arbeta utanför sina kärnområden för att utvidga sina kunskaper och det de kan bidra med. Det kan underlätta successionsplaneringen, göra personalen mer lojal och villig att stanna.  

3. Utrusta ditt team med de verktyg som de behöver för att samarbeta och prestera bättre 

”Ge vanliga människor rätt verktyg, så kommer de att designa och bygga enastående saker.” – Neil Gershenfeld 

Det finns många verktyg som är redo att utnyttjas för att bygga motivation och produktivitet i olika team. Vissa är rollspecifika – till exempel Asana för samarbete i hela verksamheten och Xero för redovisning. Hela organisationen kan tillsammans använda andra generiska verktyg – till exempel Zoom och det molnbaserade Microsoft Office 365.  

Branschspecifika verktyg är avgörande för byggföretag som vill skapa en mångsidig arbetsstyrka som stöder fjärranslutna teammedlemmar. Det omfattar verktyg som Revu, som underlättar delning av information i realtid och håller teamen synkroniserade genom hela designprocessen.  

4. Uppmärksamma och fira framgångar 

De flesta teammedlemmar bidrar med sin expertis som en del i ett mycket större jobb eller projekt. Att hålla teamet uppdaterat om projektets utveckling, slutförande och framgång hjälper dem att hålla kontakten med helheten samtidigt som de bygger upp en känsla av tillhörighet och prestation. Att dela resultat och lärdomar hjälper också till att skapa långsiktiga förbättringar. 

Fjärranslutna teammedlemmar är viktiga bidragsgivare till alla team. Genom att hitta sätt att ansluta dem till det bredare teamet och bygga in metoder för att motivera och engagera din personal kan du uppnå bättre resultat för företaget som helhet. 

Motivation fungerar olika för olika människor. För byggbranschen är det viktigt att förstå syftet med metoderna och hur de kommer att förbättra slutresultatet. Det här är centralt för en strategi som säkerställer att personalen känner sig delaktig och uppskattad, och att företaget använder verktyg som effektiviserar arbetet och förbättrar samarbetet.

Förändringsarbete vid införande av ny teknologi

Den roll som företagsledare i byggbranschen spelar för förändringsarbetet när ny teknik ska införas.