Att bygga solkraftsparker: är det nästa stora grej inom infrastruktur?

Klimatförändringarna kan inte ignoreras. Därför har företag som BP, som traditionellt investerat i att bygga raffinaderier och andra oljeproducerande anläggningar, börjat styra om sin verksamhet mot den allt mer lönsamma solenergibranschen.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom införde nyligen ett direktiv som fick stor uppmärksamhet och som innebär att delstatens bilhandlare från och med år 2035 enbart får sälja nollutsläppsfordon. Det kan verka extremt men direktivet överensstämmer med delstatens övergripande intention att öka produktionen av förnybar energi.  

Som USA:s största producent av solenergi är Kalifornien ledande på marknaden för förnybar energi. Cirka 20 % av Kaliforniens el produceras med solenergi och andelen växer varje år tack vare ambitiösa lagar. SB 100-mandatet från 2018 till exempel, som säger att delstaten senast år 2030 måste ha övergått till enbart förnybara energikällor.  

Multinationella energibolag som BP har noterat detta. Det Londonbaserade olje- och gasföretaget är i färd med att styra om sin globala strategi och har som mål att bli en ”kraftfull aktör inom förnybar energi” samt att öka sin produktion av förnybar infrastruktur. 

Företag som BP, som traditionellt investerat stort i raffinaderier och andra oljeproducerande anläggningar, måste nu ta hänsyn till allmänhetens ökande medvetenhet kring klimatförändringarna och information om att världens oljedepåer håller på att sina. De har därför börjat växla över sina investeringar till den allt mer lönsamma solenergibranschen, något som kan ses i ambitiösa nya byggnadsarbeten som t.ex. projektet Wildflower.  

”Det går knappast att överdriva de långtgående fördelarna från förnybar energi, och i synnerhet då solenergi, med avseende på människors hälsa, på miljön och för ekonomin”, säger Alyssa Edwards, BP:s Vice President of Environmental Affairs and Government Relations. ”Solenergin spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna genom att tillföra ett koldioxidfritt alternativ till vår energimix.”  

Även om intresset för olika förnybara energilösningar ökar, bland annat för havsbaserad vindkraft och mikronät, så fortsätter solenergin att vara populär eftersom anläggningarna är enkla att bygga och kostnaderna är relativt låga.  

”Idag är solenergi ett av de mest ekonomiska alternativen när det gäller att skapa nya energikällor”, säger Alyssa. ”Produktionskostnaden för solenergi ligger nu mellan 16 och 35 dollar/MWh (130–290 kr/MWh), vilket gör det konkurrenskraftigt. Den lägre kostnaden har medfört att andelen solenergi i USA:s totala energiproduktion har vuxit, från 0,1 % år 2010 till nästan 3 % år 2020.” 

Om att bygga en framtid med solenergi  

Inspirationen till att bygga pollinatörvänliga solkraftsparker kom från en önskan om att kunna producera energi på ett sätt som inte bara minskar koldioxidutsläppen, utan också aktivt medverkar till en sundare miljö med mer biologisk mångfald.  

”Grunden till solenergins bidrag till global hållbarhet är förmågan att producera ren och billig el”, säger Alyssa. ”Vi menar att solenergin dessutom kan utvecklas på ett verkligt hållbart sätt med hjälp av långsiktig markförvaltning som i slutänden gynnar den biologiska mångfalden.” 

Det var detta koncept som inspirerade till Lightsource, en av Europas största utvecklare av solenergi. BP har investerat i företaget – 2019 blev man hälftenägare – och under den tiden har man vuxit från fem till tretton länder, däribland USA.  

Projektet Wildflower är den första satsningen som Lightsource gör i Kalifornien. ”År 2018 tecknade vi ett energiavtal med Sacramento Municipal Utilities Division, ett av de största offentligt ägda elbolagen i USA”, säger Alyssa. ”Vi har åtagit oss att finansiera, bygga och driva en solkraftspark som producerar 16,5 MW i SMUD:s serviceområde i Sacramento County, Kalifornien.” 

För Alyssa Edwards är projektet Wildflower i Rio Linda, som ligger cirka 15 km norr om Sacramento, ett bra exempel på den roll stora oljebolag kan spela för att skapa en mer hållbar framtid. ”Jag har alltid menat att de stora oljebolagen, med sina resurser och sin infrastruktur, behövs för att påskynda övergången till låga koldioxidutsläpp”, säger hon.  

Skydd för pollinatörer  

Då Lightsource nu bygger en ny solkraftspark prioriteras även miljön för de vilda pollinatörerna. ”Lightsource har byggt solkraftsparker med pollinatörhabitat och biodling under ett decennium i Storbritannien. Vi producerar till och med egen honung från våra solkraftsparker”, säger Alyssa. ”Vi vet att marken inom och runt solkraftsparker kan förvaltas på ett sätt som ger ett positivt bidrag till miljön. Det kan handla om allt från betande får till att skapa habitat för pollinatörer och andra vilda djur.” 

Alyssa Edwards anser att detta arbete är en viktig del av ett mer holistiskt synsätt på produktionen av solenergi. ”Med tanke på att växtgifter och brist på habitat har lett till en avsevärd minskning av pollinatörer anser vi att det är oerhört viktigt för Wildflower och andra projekt i USA att, där det är möjligt, bedriva en långsiktig markförvaltning genom att etablera och underhålla infödd markvegetation som gynnar olika arter av pollinatörer”, säger hon. 

”Den förnybara energins, i synnerhet solenergins, långtgående fördelar för hälsa, miljö och ekonomi kan inte betonas nog. Solenergin spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna genom att tillföra ett koldioxidfritt alternativ till blandningen av olika energikällor.”  

Alyssa Edwards, BP:s Vice President of Environmental Affairs and Government Relations

Hur ser en pollinatörvänlig solkraftspark ut?  

Det beror på var den ligger. ”Hur man etablerar habitat för pollinatörer beror på det lokala och regionala landskapet och på vilka arter som naturligt lever i området”, säger Alyssa. ”Wildflower måste förbereda området på ett sätt som förhindrar ogräs från att konkurrera ut de planterade växter som gynnar pollinatörerna.”  

Att skapa en pollinatörvänlig zon kan vara förvånansvärt arbetskrävande.  

”I förberedelserna ingår en första schaktning, att låta ogräsfröerna gro och sedan ta bort ogräset, låta en andra omgång ogräs gro för att sedan ta bort dem – och slutligen är det dags för sådd”, säger Alyssa. ”Helst ska sådden göras för hand, snarare än med olika typer av maskiner. Vissa växtarter, som sidenört, planteras styckvis eller som jordstammar. Det påminner på sätt och vis om att plantera i sin egen trädgård, bara i mycket större skala.” 

När det gäller valet av växter berättar Alyssa att företaget planerar med tanke på användning året runt.  

”För att gynna pollinatörerna så mycket som möjligt kommer både annuella och perenna växter att planteras vid Wildflower, där olika grupper av växter blommar vid olika tider på året”, säger hon. ”Likartade växter planteras tillsammans, i ’celler’ (alla sidenörtsarter tillsammans, alla vårblommande ettåriga växter tillsammans, alla sommarblommande fleråriga växter tillsammans). Detta görs för att underlätta skötseln av varje växtgrupp samt för att ge pollinatörerna habitat av högre värde.” 

Ökningen av förnybara energikällor 

Alyssa berättar att skapandet av fler anläggningar för förnybar energi utöver projektet Wildflower är en viktig del av BP:s kontinuerliga strategi när det gäller att minska hela bolagets koldioxidutsläpp.  

”Klimatförändringar, billig och ren energi samt förlust av biologisk mångfald är några av de komplicerade och inbördes sammankopplade globala frågor vi måste ta itu med idag”, säger hon. ”Dessa frågor har allvarliga konsekvenser som direkt påverkar miljön samt människors liv och försörjning. Följden är att efterfrågan på förnybar energi kommer att öka allt snabbare med tiden.”