Vad är ESG i byggbranschen?

ESG (från ”environmental, social and governance”: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är en akronym som man har börjat höra talas om allt oftare i byggbranschen på senare år – av goda skäl. Vi berättar hur företag kan använda ett ESG-ramverk för att minska riskerna, leverera bättre resultat och förbättra sitt anseende.

Världen står inför utmaningar som klimatförändringar, social och ekonomisk ojämlikhet och den pågående återhämtningen efter covid-19-pandemin. Då väljer allt fler företag att införa metoder som syftar till att hantera de här problemen.

Om byggbranschen ska kunna övervinna dessa och andra utmaningar är det viktigt att man erkänner och följer de principer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning som ingår i en ESG-policy.

Många företag har redan strävat i åratal för att bedriva en etisk verksamhet. Tankar kring etisk investering började sprida sig på 1960-talet, då konceptet socialt ansvarsfulla investeringar fick många företag att hålla sig borta från regimer som inte respekterade mänskliga rättigheter, till exempel apartheidregimen i Sydafrika.

ESG beskrevs mer specifikt för första gången i början av 2000-talet, särskilt i en rapport från United Nations Global Compact 2004 med titeln Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. Ett år senare publicerades Freshfields-rapporten av FN:s miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI).

Definition av ESG

British Business Bank beskriver ESG som ett samlingsbegrepp för hur ett företag påverkar miljön och samhället, liksom ”hur robust och tydlig dess styrning är med avseende på företagsledarskap, chefslöner, revisioner, interna kontroller och aktieägares rättigheter”.

Confederation of British Industry (CBI) menar att dagens investerare i allt högre grad vill investera i hållbara företag med sunda investeringsmodeller, och att ”företag som integrerar ESG-faktorer slår in på en väg som investerarna vill se bevis på”.

Grundläggande ESG är enligt CBI inte särskilt svårt att åstadkomma. ”Man kan se det som en resa, där det finns tydliga fördelar vid varje stopp på vägen. När man börjar mäta sina miljödata börjar man också tänka på hur man kan skära ner på energi- och vattenförbrukning och avfall. Det blir en övning i kostnadsbesparing.”Att ha en attraktiv företagskultur – vilket ingår i S:et, det sociala ansvaret – ger enligt CBI lägre personalomsättning, och lockar den kompetens som krävs för att säkra tillväxten.

Att fokusera på hur företaget styrs – inte minst med avseende på riskhantering – tilltalar inte bara investerare, utan även kunder och leverantörer.”God riskhanteringspraxis för med sig egna kostnadsbesparingar när det gäller försäkringsskydd och premiekostnader”, tillägger CBI.

Vad byggbranschen beträffar lyfter konsultföretaget Marsh McLennan fram att omfattningen av ESG sträcker sig längre än till att bara minska koldioxidutsläppen.

Marsh McLennan menar att det är lika viktigt med frågor som var och hur byggmaterial anskaffas, hur man kan minska avfallet, hur leveranskedjan hanteras och hur man skyddar personalens och samhällets hälsa, säkerhet och välbefinnande.

En annan faktor är att den högsta ledningens inställning till att redovisa ”verksamhetens miljömässiga och sociala konsekvenser, liksom de system och mekanismer som används för att styra och leda företaget”.

Ge mig ett E, ge mig ett S, ge mig ett G

Bokstaven E står för ”environmental”, det vill säga miljö, och kan enligt Allianz Global Corporate & Specialty omfatta en rad överväganden i byggbranschen, till exempel vilka typer av material som används i ett projekt, vilka resurser som används medan man bygger, byggmetoder (från traditionella till modulära eller volymetriska), avfallshanteringsstrategier och framtidssäkrad design.

Fördelarna med att ha en bra miljöpolicy i byggbranschen kan inte underskattas. Hela vägen från design till leverans tittar investerare och andra intressenter på faktorer som användning av ansvarsfullt anskaffade material, ordentliga avfallshanteringsprogram och att leveransen och driften av en byggd tillgång inte påverkar miljön. De här faktorerna innebär också bättre resultat för slutanvändaren.

S:et i ESG står för socialt ansvar, vilket enligt British Business Bank kan omfatta att investera i rättvisa och jämlika möjligheter och villkor för de anställda, och se till att de produkter som används i ett byggprojekt är säkra. Det kan handla om att skydda kunders data och förhindra att de missbrukas i leveranskedjan, erbjuda utbildning och stöd för hälsa, säkerhet och välbefinnande och investera i lokala samhällsprojekt.

Det är viktigt att upprätthålla goda relationer med de samhällen där projekten byggs. Enligt Marsh McLennan är det ”avgörande att man bedömer de sociala konsekvenserna av verksamheten ur ett ESG-perspektiv för att säkerställa fortsatt goda resultat och mäta betydelsen av byggandet för människors vardag”.

Samtidigt är bra bolagsstyrning – G:et i ESG, som på engelska står för ”governance” – avgörande. Ett välskött företag som leds av kompetenta, ansvarsfulla individer kommer på det stora hela att ”göra rätt” i förhållande till sina intressenter, vilket återigen leder till bättre resultat för såväl företaget som samhället i stort.

Ta ingenting för givet

Det finns dock inget utrymme för självbelåtenhet. Som S&P Global påpekar har det förekommit ett antal uppmärksammade fall av dålig bolagsstyrning de senaste åren, däribland skandalen kring Volkswagens utsläppstest och Facebooks missbruk av data.

Återigen spelar de institutionella investerarna en central roll genom att ställa krav på till exempel bättre ledarskapskvalitet, fler kvinnor i bolagsstyrelser och på ledande befattningar samt lika ersättning och karriärmässig rörlighet för kvinnor och minoriteter.

Specifikt inom byggbranschen handlar bolagsstyrning enligt advokatbyrån Dentons om ”de teman som omger bolagens styrning och beteende, som etik, korruption, transparens, hantering av sanktioner, politiska bidrag, konkurrensbegränsande metoder, kränkning av mänskliga rättigheter och företagshållbarhet”.

Hur ett företag står sig när det gäller ESG blir allt viktigare. Dentons tillägger: ”Man ska inte underskatta ESG-frågornas känslomässiga betydelse – och deras potential för att, när de hanteras fel, skada ett företags anseende och vinstmarginaler.” Byrån påpekar att om man upptäcker modernt slaveri i ett företags leveranskedja, eller olaglig avfallsdumpning från ett av dess projekt, ”kommer det nästan garanterat att leda till oönskad publicitet”.

Utvärdera ESG

När det handlar om att bevaka frågor som rör ESG har detta historiskt skett en aning slumpmässigt. Konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC) påpekar att ESG-resultat kan spåras och mätas med hjälp av data som ett företag redovisar, och att en rad olika mätvärden finns tillgängliga.

Betygssystem som WELL, BREEAM och LEED kan också ha betydelse för bedömningen av ett projekts miljömeriter.

Precis som det är viktigt att någon på företaget fungerar som digital förespråkare, behöver man även förstå varför man bör följa ESG-protokoll. För att uppnå det har många företag skapat ESG-kommittéer som regelbundet publicerar ESG-rapporter och uppdateringar som en del av företagskalendern, där man i detalj beskriver de framsteg som görs på alla fronter.

Samtidigt menar PwC att utvärderingen av ESG-resultatet ändå kan vara ”en utmaning”, eftersom ESG-redovisningen håller en inkonsekvent kvalitet. Som svar på situationen meddelade International Financial Reporting Standards Foundation förra året att man hade skapat den nya grenen International Sustainability Standards Board med uppgiften att ”utveckla – i allmänhetens intresse – en omfattande global baslinje för högkvalitativa standarder för redovisning av hållbarhetsinformation som uppfyller investerarnas informationsbehov”.

När allt kommer omkring är det god affärspraxis att följa ESG-strategier via ett strukturerat ramverk.

Enligt British Business Bank kan man genom att anamma ESG minska riskerna tack vare bättre bolagsstyrning, sänka kostnaderna genom bättre upphandling och avfallshantering och förbättra företagets anseende för att på så sätt locka anställda, kunder och investeringar.

Om de här faktorerna leder till mer välskötta och lönsamma företag som tar hand om sin personal och sina kunder, samt bättre projekt som levereras med högsta möjliga standard och som alla kan använda, är det alltid värt ansträngningen att följa ESG-principerna.

I Amsterdam har man gjort träbyggnader obligatoriska. Vi berättar varför.