Hvad er indlejret kulstof i byggeriet, og hvordan kan det reduceres?

Byggebranchen skal ikke kun gøre noget ved det driftsmæssige kulstof fra en bygning – altså det der bliver udledt under brug af strukturen – men også bygningernes indlejrede kulstof, som er forbundet med de materialer, der bruges til at opføre den, sammen med selve byggeaktiviteten

Bestræbelserne på at tackle klimaforandringerne gennem en reduktion i CO2-udledningen har fået byggebranchen til at se på måder, man kan afbøde virkningen af sine aktiviteter på miljøet i bredere forstand. 

Disse måder omfatter at se på de materialer, man bruger til at levere et projekt, og hvordan den færdige bygning fungerer på daglig basis. 

Der bliver gjort meget ud af, hvor “sunde” bygninger er blevet for deres beboere, hvordan de sikrer denne trivsel gennem energirigtig belysning og ventilation, opvarmning og køling. 

Arkitekter taler godt for de grønne akkreditiver i deres design og fremhæver deres bæredygtige egenskaber gennem anerkendelse af akkrediteringstjenester såsom BREEAM, der er lanceret i Storbritannien af Building Research Establishment i 1990, og vurderingssystemet for grønne bygninger LEED i USA, som blev skabt i begyndelsen af 1990’erne gennem US Green Building Council. 

Byggebranchens “kulstofregnskab” 

Sundhed og velvære er vitale elementer for beboerne, men en bygnings samlede kulstof-“regnskab” kan ikke adskilles fra debatten omkring byggeaktivitetens bidrag til CO2-udledningen.  

Driftsmæssige kulstofudledninger – som stammer fra den energi, der bruges til at opretholde et fungerende kontor eller hjem – udgør hovedparten af kulstofudledningerne fra det byggede miljø, omkring 28 % af de samlede globale udledninger. Imidlertid skyldes yderligere 11 % indlejret kulstof. Det vil sige de materialer, der bruges under opførelsen af en bygning. 

Håndtering af det driftsmæssige kulstof fra en bygning har klart førsteprioritet, men det er stadig meget vigtigt også at tackle indlejret kulstof i bygninger.  

Hvad er indlejret kulstof? 

Ifølge World Green Building Council (WGBC) er indlejrede kulstofudledninger dem, der er forbundet med materialer og byggeprocesser i løbet af en bygnings eller infrastrukturs komplette livscyklus.  

WGBC siger, at indlejret kulstof omfatter materialeudvinding, transport til producent, produktion, transport til byggeplads, konstruktion, brugsfase (for eksempel frigivelse af kulstof fra beton men ekskl. driftskulstof), vedligeholdelse, reparation, udskiftning, renovering, nedbrydning, transport til deponeringsfaciliteter, forarbejdning og bortskaffelse. 

UK Green Building Council (UKGBC) har en lignende holdning og er enig med sine WGBC-kolleger i, at det i nogle tilfælde også kan omfatte vedligeholdelse, udskiftning, nedbrydning, bortskaffelse og deponeringsaspekter for de materialer og systemer, der udgør aktivet.  

Måling af det hele 

Vi ved, hvad det er. Hvordan beregner vi det? Ifølge Storbritanniens Institution of Structural Engineers (ISE) måles indlejret kulstof ved at gange mængden af hvert materiale eller produkt med en kulstoffaktor, der normalt måles i estimeret kgCO2 per kg materiale, for hver livscyklus – fra indledende byggearbejde frem til færdiggørelse – der medregnes. 

Ifølge ISE kan materialemængder beregnes forskelligt afhængigt af designstadiet og de værktøjer, der er til rådighed for ingeniøren. Hvis man ønsker at foretage sådanne beregninger, skal man være bekendt med livscyklusstadier i overensstemmelse med to standarder: BS EN 15978 (2011) og BS EN 15804 (2019), som bruges til at definere mængden af kulstof, der frigives på de forskellige stadier af et materiales eller produkts levetid. 

ISE siger, at det vigtigste tidspunkt at beregne inkorporeret kulstof på er i de tidlige designstadier. “Det er afgørende at have tid og råderum til at foretage ændringer i lyset af vurderingen af indlejret CO2,” tilføjede de. 

Reduktion af indlejret kulstof i byggeriet 

Hvad kan man gøre for at reducere indlejret kulstof i bygninger? American Institute of Architects (AIA) foreslår 10 ting, der kan hjælpe: 

  1. Genbrug bygninger i stedet for at opføre nye. AIA siger, at renovering og genbrug typisk sparer mellem 50 % og 75 % af de indlejrede kulstofudledninger sammenlignet med at bygge en ny bygning 
  1. Specificer brugen af kulstoffattig beton 
  1. Begræns brugen af kulstof-intensive materialer såsom aluminium og plast 
  1. Vælg alternativer med lavere kulstof. Brug for eksempel træ i stedet for stål 
  1. Brug kulstofbindende materialer såsom træ eller halm  
  1. Genbrug materialer, hvor det er muligt 
  1. Brug materialer med et højt genbrugsindhold 
  1. Maksimer strukturel effektivitet 
  1. Brug færre finish-materialer – intelligent design kan levere et attraktivt, men kulstoffattigt resultat 
  1. Minimer spild 

Vejen til en kulstofneutral fremtid 

Der ligger meget arbejde forude med at tackle udledningerne, især dem der er forårsaget af det indlejrede kulstof fra byggematerialer – byggebranchens afhængighed af kulstofintensive materialer skal reduceres – og målene er hårde. Men uden hårde mål bliver der ikke gjort meget. 

Inden 2030 ønsker WGBC, at alle nye bygninger, infrastruktur og renoveringer skal have mindst 40 % mindre indlejret kulstof med en betydelig CO2-reduktion på forhånd, og alle nye bygninger skal være driftsmæssigt kulstofneutrale.

WGBC går videre og siger, at i 2050 skal nye bygninger, infrastruktur og renoveringer være neutrale med hensyn til indlejret kulstof, og at alle bygninger – inklusive eksisterende bygninger – skal være driftsmæssigt kulstofneutrale inden da. 

Indsatsen er høj, men belønningen er også betydelig. UKGBC siger, at håndtering af indlejret kulstof “giver en attraktiv engangsmulighed for at opnå en betydelig besparelse på kort tid,” og at overvejelse af indlejret kulstof på designstadiet af et projekt “kan medføre større ressourceeffektivitet.” 

Interessenter på tværs af byggesektoren vil gøre alt for at sikre, at sådanne effektivitetsgevinster realiseres. 

Reduktion af kulstofemissioner i byggeriet