9 prioriteringar inom teknologi för byggbranschen – 2023 och framåt

Vissa byggföretag har redan kommit en bra bit på vägen mot en teknologistödd framtid, med robotar, drönare, molnbaserade resurser och massor av programvara. För andra finns det en del kvar att göra. Vad bör de tänka på?

Byggteknologi är ett välbekant koncept. Men även om byggnadsinformationsmodellering (BIM) har funnits ett tag, har det på det hela taget gått långsamt för byggbranschen att anamma den digitala världen och allt den har att erbjuda, så som man har gjort inom avancerad tillverkning. Faktum är att det bara är jordbrukssektorn som ligger efter byggbranschen på den digitala utvecklingskurvan.

Det här är kanske förståeligt med tanke på vad man ägnar sig åt i byggbranschen – att bygga saker på byggarbetsplatser med hjälp av manuell arbetskraft.

Men tiderna förändras, och branschen behöver moderniseras. Byggteknologin – i synnerhet i fråga om digitalisering och automatisering – kommer att spela en avgörande roll för denna strävan. Mark Farmer har skrivit rapporten Modernise Or Die och är grundare och vd för konsultfirman Cast. För några år sedan skrev han att det är ytterst få företag som ”verkligen har tagit till sig den förändringsagent som ensam kan tackla alla de här problemen i ett enda svep: nästa generations teknologi och effekterna av allt mer digitaliserade arbetsflöden”.

Numera är det fler som gör det, och även om det förmodligen kommer att bli en långsam process finns det saker som företagen kan göra för att komma ikapp utvecklingen och förbli konkurrenskraftiga.

En digital vision som bygger på långsiktiga strategiska prioriteringar

Flera former av teknologi för digitalisering och automatisering har använts i byggbranschen under en längre tid. Men eftersom saker förändras så snabbt, måste företagen fokusera på vad de vill att teknologin ska kunna göra för dem i framtiden.

Enligt Boston Consulting Group (BCG) har covid-19-pandemin gjort den digitala transformationen ”mer brådskande – företagen vill bli snabbare och mer rörliga, och fatta datadrivna beslut”.

BCG betonar behovet av att hantera kompetens och bygga upp det digitala kunnandet, omvandla arbetsmetoderna, skapa en plattform för data och digitalt arbete för att bana väg för den digitala transformationen samt något de kallar för ”styrning för värde…att sammanföra de affärsmässiga och tekniska sidorna av ett företag och leda transformationen uppifrån”.

När man planerar en digital resa kan det vara bra att utse en intern ”digital förespråkare” – någon som förstår kraften i vad digitaliseringen kan leda till och bidrar till att skapa acceptans inför det bredare införandet.En sådan person kan hjälpa till att leda förändringsarbetet och inspirera och stötta andra under processens gång.

Större kunskap om cybersäkerhet

Byggsektorn blir allt mer digital, och värdet av den globala marknaden för programvara inom bygg och design uppgick till 9,6 miljarder dollar (cirka 100 miljarder kronor) 2021. Det betyder att cyberbrottslingarnas intresse för branschen bara kommer att öka.

Förra året var den globala byggbranschen den bransch som drabbades av flest ransomware-attacker. Ransomware-attacker är när hackare skickar datorvirus som håller en enhet som gisslan – till dess att ägaren betalar en lösensumma.

Hackare är lockade av byggbranschen eftersom den är långsam med att gå över till digitalt arbete, den stora mängden delade nätverk, de många olika sorternas betalningstransaktioner samt att det saknas skydd för efterlevnad och regler.

Bluebeam förespråkar en modell med delat ansvar när det gäller cybersäkerhet för byggföretag. Flera intressenter behöver vara inblandade för att säkerställa att cyberförsvaret är så starkt och effektivt som möjligt.

Sådana kollektiva skyddsåtgärder är det bästa försvaret mot det föränderliga hotet från cyberbrottslingar.

Bättre digital kompetens och relaterade processer

Hur ska ett företag göra för att utveckla en digital strategi? Hur utnyttjar man bäst den potential som digital och annan teknologi erbjuder? Eftersom ny teknologi inte införs inom hela byggsektorn, är det viktigt att vara öppen för dess potential och vara medveten om vart den kan leda verksamheten.

Förmågan att anpassa sig är avgörande. Enligt konsultföretaget Deloitte är en anpassningsbar verksamhet vanligtvis en som drivs av digital teknologi. För många organisationer följer arbetet med den digitala transformationen automatiskt.

Men Deloitte påpekar också att transformationen ofta misslyckas eftersom företagen upplever det som svårt att driva fram förändring över många olika funktioner. Det är svårt att utveckla en strategi som håller i längden medan teknologin utvecklas och organisationens centrala förutsättningar förändras.

Construction Industry Training Board skriver i sin rapport Construction’s Digital Future: ”Att utveckla flexibla attityder, kreativt tänkande och problemlösning samt en rad andra mjuka kompetenser vid sidan av förståelsen av teknologi och data kan hjälpa branschen att ta stora steg framåt i den digitala transformationen – och skulle även kunna minska några av de kulturella och strukturella hindren mot införandet.”

Satsa på molnet

Molntekniken är relativt ny i byggbranschen, men den börjar användas mer och mer inom hela sektorn. Det är inte svårt att se varför.

I takt med att den digitala teknologin kopplar samman människor i allt högre grad, kommer kraven på delning och lagring av data att öka. Molnet erbjuder metoder för att samla in och lagra data från teknologi – till exempel drönare och andra enheter – på sätt som var otänkbara för en generation sedan.

Molnet kan också främja flexibla arbetsmetoder genom att ge människor tillgång till dokument och planer.

Genom att ha rätt teknologi, underbyggd av regelbundet internt engagemang och positiv förstärkning av fördelarna, kan organisationer överbrygga klyftan mellan olika team och göra det möjligt att arbeta på distans i byggbranschen.

Föra automatiseringen framåt

På samma sätt som automation har hjälpt fordons- och tillverkningssektorerna att bli mer produktiva, kan automatiserade processer i byggbranschen ha en stor inverkan på arbetsflöden och projektresultat.

Robotar, artificiell intelligens, 3D-utskrifter och drönare kan göra det enklare att utvärdera ett projekt på ett mer uttömmande sätt. Onlinesamarbete och sömlöst utbyte av dokument kan spela en viktig roll för att säkerställa att projekt går framåt smidigt och effektivt.

Genom att automatisera repetitiva, kostnadsineffektiva processer kan företag av alla storlekar tillgodose kundernas föränderliga behov samtidigt som de uppfyller allt högre affärsförväntningar. Och utöver att hjälpa människor att arbeta mer effektivt, skapar automatiseringen också möjligheter att göra saker på ett sätt som har större påverkan. Det leder i sin tur till större arbetsglädje.

Den hybrida arbetsplatsen

Modellen för hur vi arbetar har förändrats i grunden, till stor del på grund av covid-19-pandemin.

Arbetsplatserna förändrades under covid-19, eftersom människors rörlighet begränsades. Nu när restriktionerna har hävts vill många av oss gärna behålla flexibiliteten att arbeta där det passar oss bäst.

Arbetsgivarna inser fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt, och gör om möjligt sitt bästa för att tillgodose personalens önskemål.

Att bygga en arbetsplats där hybridscheman inte bara är tillåtna utan till och med välkomna kräver planering. Teknologi som ger alla tillgång till samma verktyg som personalen på kontoret är avgörande.

Molnbaserad programvara innebär att alla teammedlemmar kan komma åt den senaste informationen, och med videokonferensverktyg kan teamet träffas var som helst, när som helst.

Företagsledningen måste visserligen visa att det är acceptabelt att arbeta hemifrån, men tonvikten ligger på ”hybridarbete” – det är viktigt att företagen gör det möjligt att delta i teammöten både på plats och på distans.

Engagemang i hållbarhet

Hållbarhet är kanske inte det första man kommer att tänka på när det gäller digitala arbetsmetoder.

Men som vissa observatörer påpekar bör hållbarheten genomsyra alla aspekter av en modern byggverksamhet, även informationstekniken.

Vissa menar att man måste skaffa sig en total översikt över den digitala verksamhetens sannolika inverkan på den bredare miljön, och sedan förbinda sig till mål och mäta framstegen mot dem.

Ett mer långsiktigt mål skulle kunna vara att dela resultaten och erfarenheterna med andra för att öka deras inverkan.

Det är också värt att komma ihåg att många av dem som arbetar hemifrån och använder digital infrastruktur också bidrar till koldioxidutsläppen.

Konsultföretaget WSP gjorde en jämförelse av koldioxidutsläppen för 200 av sina anställda genom pendling och uppvärmning av bostäder och kontor. De upptäckte då att man kan minska de totala koldioxidutsläppen genom att arbeta på kontoret på vintern och hemma på sommaren.

Vissa företag arbetar också med leverantörer av förnybar energi eller ger sina anställda bidrag till att köpa energieffektiva hushållsapparater så att energiförbrukningen i hemmet minskar.

Utbilda, rekrytera och behålla personal

Entusiastisk, begåvad personal är grundpelaren för alla företag. I tider av förändring är det viktigt att se till att den befintliga personalen är motiverad och välutbildad – något som aldrig har varit viktigare än nu, när företagen går mot en teknologistödd, digitaliserad framtid.

Företag som överväger en strategi som omfattar digital och teknologisk utveckling bör identifiera – antingen bland sina befintliga anställda eller genom en specialiserad rekryteringsplan – potentiella digitala ledare; individer som förstår vikten av teknologin och vad den kan göra när det gäller att transformera verksamheten.

När den digitala policyn har införlivats bör man anställa en chef för digitalt byggande. Denna person ska bland annat ansvara för konkurrentjämförelser och utarbeta en treårsstrategi för digitalt byggande som ska godkännas av företagsledningen.

Den viktigaste aspekten av en teknologisk förändring är vilket resultat man kan uppnå: De digitala arbetsmetoderna bör betraktas av såväl personal som företagsledning som en resa mot ett konkret mål, snarare än något som bara är nytt och spännande.

Integration med leveranskedjan

Konsultföretaget McKinsey har beskrivit data som livsnerven i ett företag, och att de bör betraktas utifrån det perspektivet.

Användningen av driftssystem där olika typer av data kopplas samman kommer att vara avgörande, menar McKinsey. En sensor som upptäcker att det är fel på en viss utrustning bör knyta dessa data till ett lagersystem och kontrollera om rätt reservdelar finns tillgängliga. Ytterligare data kan visa om underhållsteamet kan byta ut den felaktiga delen. Prissättningsdata från leverantörer används sedan för att hålla koll på kostnaderna för material och arbete, tillsammans med faktureringsdata så att rätt kund faktureras och betalningen spåras.

Enligt Mark Farmer kommer förmågan att digitalt koppla design till en leveranskedja med automatiska processer för beställning, tillverkning och betalning att uppstå i en viss miljö: i stängda, vertikalt integrerade leveranskedjor som anpassats till specifika leveransplattformar.

Teknologin kommer utan tvekan att spela en viktig roll för att förbättra byggbranschens förmåga att svara på de utmaningar som samhället står inför idag och imorgon. Det gäller oavsett om teknologin är programvarupaket utformade för att förbättra samarbete och kvalitet, eller nya maskinvaruprodukter som sparar tid och pengar.

Klimatförändringarna, det växande behovet av nya bostäder och infrastruktur och förhoppningen om en byggd miljö som bättre uppfyller behoven hos allt större folkmängder över hela världen är exempel på frågor som sektorn behöver bemöta, och där teknologin kommer att vara till hjälp.

Därför är ”förändringsrörligheten” den hemliga ingrediensen i ett effektivt införande av ny teknologi