Ett kostnadsfritt verktyg som hjälper mindre entreprenörer med säkerheten på byggarbetsplatsen

I byggbranschen kan det ibland finnas ett glapp mellan säkerhetskulturen, företagets uttalade åtaganden kring säkerhet, och säkerhetsklimatet – det vill säga den “gemensamma uppfattningen” om huruvida säkerhetspolicyer och säkerhetsrutiner bör följas.

Som säkerhetschef för byggföretaget Metcon i Ohio var Anthony Miller på jakt efter resurser – vägledning för att föra bättre samtal kring säkerhet och stärka andra åtgärder för att personalen skulle vara säker på jobbet.

Men som Anthony redan visste är det en sak att förse personalen med hjälmar, men en helt annan sak att se till att de faktiskt bär dem. När han sökte igenom resurserna på webbplatsen för CPWR – The Center for Construction Research and Training fick han syn på något: ett verktyg för utvärdering av säkerhetsklimatet.

I byggbranschen kan det ibland finnas ett glapp mellan säkerhetskulturen, företagets uttalade åtaganden kring säkerhet, och säkerhetsklimatet – det vill säga den “gemensamma uppfattningen” om huruvida säkerhetspolicyer och säkerhetsrutiner egentligen bör följas.

Och i den bransch som har flest dödsfall på arbetsplatsen av alla branscher är det viktigt att ha koll på säkerhetsklimatet. Forskning visar att ett starkt säkerhetsklimat kan minska antalet dödsfall och skador. Det var därför som centret, en ideell organisation som arbetar för att minska antalet skador, sjukdomsfall och dödsfall i byggbranschen, lanserade det utvärderingsverktyg som Anthony Miller använde, tillsammans med ett verktyg för utvärdering av säkerhetsklimatet för mindre entreprenörer.

Båda verktygen ingår i centrets kostnadsfria informationssystem för säkerhetsklimat och säkerhetshantering. Det lanserades i år och ger utöver utvärderingsverktygen tillgång till tusentals säkerhetsresurser. Hittills har över 350 företag över hela världen skapat konton på centrets webbplats och 18000 resurser har laddats ner.

”Det här är inte bara viktigt för att människor ska komma hem från jobbet levande så ofta som möjligt”, säger centrets chef för forskning och bedömning, Linda M. Goldenhar. ”Om man skapar ett starkt säkerhetsklimat på byggarbetsplatsen får man mer produktiv personal – personal som fungerar som ett team tillsammans med arbetsledarna.”

Anthony Miller, som också deltog i ett pilotprojekt för det bredare systemet, säger: ”Det är lätt hänt att ledningen tappar kontakten med sina teammedlemmar. Den här utvärderingen ger en bild av var man befinner sig.”

Kostnadsfritt och enklare

Större byggföretag har råd att anlita hela team eller konsulter som spårar och övervakar säkerhetsklimatet. Men små och medelstora företag som Metcon har ofta ingen möjlighet att göra regelbundna säkerhetsutvärderingar.

Systemet för säkerhetsklimat är kulmen på det arbete som Linda M. Goldenhars ägnat det senaste decenniet åt, att skapa resurser som hjälper byggföretag att bli bättre.


RELATERAT:


”Något som alltid störde mig var att det fanns en massa människor, bland annat vi, som talade om för entreprenörerna vad de skulle göra: skapa en policy för det ena eller det andra”, säger Linda. ”Men många entreprenörer, i synnerhet de mindre, har inte tillräckliga resurser för att skapa sådana verktyg.”

Systemet består av två delar: utvärderingsverktygen och resurserna.

Utvärderingsverktygen är utformade för att göra det enklare för byggföretag att utvärdera sitt säkerhetsklimat. Båda ger företagen möjlighet att skicka onlineenkäter till sina medarbetare. Svaren registreras anonymt, men företagen kan jämföra resultaten baserat på till exempel befattning eller avdelning.

Anonymiteten är avgörande, eftersom den leder till uppriktiga svar, säger Linda, som har doktorerat i folkhälsa. ”Människor är naturligtvis mindre benägna att svara ärligt om de tror att någon på företaget kan koppla svaret till deras namn”, säger hon.

Bevisbaserade resurser

Enkäterna är inriktade på åtta huvudindikatorer på säkerhetsklimat:

  • Ledningens uppvisade engagemang
  • Säkerheten som en anpassad och integrerad värdering
  • Ansvarsskyldighet på alla nivåer
  • Bättre tillsynsledarskap
  • Anställdas bemyndigande och inflytande
  • Bättre kommunikation
  • Utbildning på alla nivåer
  • Uppmuntran till inblandning av projektägare och kunder

Företag kan använda båda, eller bara det ena av systemets utvärderingsverktyg.

Verktyget för utvärdering av säkerhetsklimat för mindre entreprenörer ger företag en ögonblicksbild av sina nuvarande säkerhetsrelaterade aktiviteter och vad de skulle kunna göra i framtiden, säger Linda. De kan bocka av om de är involverade i specifika aktiviteter som kan göra arbetsplatsen säkrare – till exempel att uppmärksamma medarbetare som följer säkerhetsreglerna, hålla regelbundna möten med personalen för att diskutera säkerhet och involvera projektägaren i säkerhetsmötena.

Med verktyget för utvärdering av säkerhetsklimat kan företag, däribland mindre entreprenörer, mäta mognaden hos sina initiativ för säkerhetsklimatet på byggarbetsplatsen och betygsätta sitt engagemang för varje indikator, från ouppmärksamt till exemplariskt.

När företag har utvärderat sin nuvarande situation med något av verktygen kan de ladda ner onlineresurser från centrets webbplats. De hjälper dem att överbrygga glappen eller förbättra det arbete som de redan gör. Resurserna – från en checklista för säkerhetsplanering inför projekt till en guide till säkerhetsgranskningar på byggarbetsplatsen – kommer från stora företag i branschen och är, som Linda säger, ”bevisbaserade”.

Slipper återuppfinna

I september 2022 deltog Anthony Miller i centrets pilotprojekt för det övergripande systemet. Han hittade då två eller tre områden som skulle kunna bli lite bättre – till exempel kommunikationen kring säkerhetsfrågor.

Med vägledning av centrets resurser har Anthony genomfört förändringar. Han har utvecklat Metcons stretchingprogram så att det numera omfattar säkerhetssamtal som fokuserar på dagens uppgifter och hur vädret kan påverka arbetet. I höstas deltog flera Metcon-ledare, däribland Anthony, i småmöten varje vecka för att understryka vikten av att samlas.

Anthony har också börjat dela ut säkerhetsincitament. När ledningen ser en medarbetare göra något positivt för säkerheten, till exempel att ha på sig sin säkerhetsutrustning, blir medarbetaren belönad med ett presentkort på 25 dollar (drygt 250 kronor). Anthony anordnar också säkerhetsluncher. En eller två gånger om året bjuder han med sig alla medarbetare till en måltid på restaurang för att prata om säkerhet.

Systemet är utformat som en kontinuerlig process för utvärdering och förbättring. Och i höstas var Anthony på gång med att utföra enkäten igen, för att kunna jämföra resultaten från år till år. ”Det som verkligen kommer att vara talande är när vi gör det här igen och ser om något har blivit bättre”, säger han.

Centrets system för säkerhetsklimat har underlättat Anthony Millers arbete. Han får en mer övergripande bild av säkerhetsklimatet på Metcon och tillgång till den praktiska och användbara information som krävs för att göra förbättringar efter behov. Han rekommenderar systemet till andra.

”Resurserna finns till hands här – man behöver inte återuppfinna dem”, säger han. ”De uppfyller dina behov.”

stretchingprogram på byggarbetsplatsen

Så kan teknologi för byggplatsövervakning i realtid revolutionera branschen