Så kan byggbranschen bli mer hållbar

Byggd miljö står för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp i Storbritannien. Behovet av att ta itu med det här blir allt mer pressande, men det finns åtgärder som branschen kan vidta för att göra saker annorlunda. Bluebeam och B1M Network presenterar dem i en ny video.

Varför är det viktigt med hållbarhet i byggbranschen?

Den brittiska byggbranschen är visserligen till stor nytta för samhället, men den är också en stor förorenare. Olika uppskattningar har gjorts, men U.K. Green Building Council menar att byggd miljö står för omkring 40 % av landets koldioxidutsläpp. Situationen går inte längre att ignorera.

De föroreningar som byggbranschen orsakar håller på att åtgärdas, inte minst av kunder som kräver grönare byggnader. Det handlar både om att minska byggnadernas inbäddade koldioxid – den som sitter i de material som används för att leverera projektet samt utsläppen från själva byggandet – och om att sänka utsläppen från byggnadens drift, det vill säga de utsläpp som beror på dess dagliga användning när den har tagits i bruk.

Att tackla klimatförändringarna och röra sig mot ett mer hållbart byggande kan verka som överväldigande utmaningar. Med detta i åtanke har B1M Network i samarbete med Bluebeam producerat en kort video där man undersöker de fem saker som byggbranschen – från arkitekter till utvecklare och entreprenörer – kan göra för att bli mer hållbar.

Återanvänd befintliga byggnader

Utsläppen från nybyggnation har uppskattats till omkring 48 megaton – ett megaton är en miljon ton – koldioxid varje år i Storbritannien. Det är mer än de totala utsläppen i hela Skottland.

Att leverera en enda ny byggnad i samma storlek som ett traditionellt viktorianskt radhus skulle producera upp till 13 gånger mer koldioxid än om man bara renoverade det.

Att återanvända befintliga byggnader och göra dem mer energieffektiva skulle minska koldioxidutsläppen dramatiskt.

Tänk smartare kring hållbara material

I en rapport som Leeds University nyligen publicerade har man funnit att ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen är att på ett mer intelligent sätt tänka på – och bestämma sig för – de material som intressenterna planerar att använda i projektet. Att eliminera materialavfall på designstadiet skulle kunna leda till att utsläppen minskar med 18 % skriver man i rapporten. Enligt Vince Ugarow, direktör på den tekniska konsultfirman Hilson Moran, finns det en växande medvetenhet kring återanvändning och ombyggnad av befintliga byggnader.

”En metod som vi kommer att se allt oftare är att byggteamen gör en återanvändningsgranskning, där ett prioriterat mål är att identifiera material som kan återanvändas snarare än återvinnas”, säger han.

Att dessutom bygga med hållbara material – till exempel trä istället för betong och stål – skulle leda till ytterligare minskningar.

Designa anpassningsbara, framtidssäkra byggnader

Framtidssäker design är viktigt om man vill kunna leverera byggnader som håller, och det är även anpassningsförmåga. Genom att använda en byggnad på ett annat sätt istället för att bara riva den, kan man säkerställa att den förblir en användbar tillgång under längre tid. Det uppskattas att 60 % av alla byggnader i Storbritannien får en ny användning någon gång under sin livstid.

Enligt Vince Ugarow innebär mer intelligent design, där man har tänkt över byggnadens framtida användning, att den kan levereras med anpassningsförmågan i åtanke.

Genom att se till att byggnader enkelt kan återanvändas kan man begränsa behovet av att bygga nya.

Slå samman transporterna på byggarbetsplatsen

Förutom själva byggarbetet är transporterna en annan stor bov när det gäller koldioxidutsläpp, de står för 30 %.

Det finns en stor problematik kring transporterna till och från en byggplats för att leverera material och skicka bort tomma lastbilar.

”Kanske skulle man kunna slå ihop det på något sätt för att minska antalet resor, både vad gäller mängden material som förs till en byggarbetsplats och arbetskraften”, säger Vince.

Skapa papperslösa byggarbetsplatser

Genom att digitalisera ritningar och andra dokument kan leveransteamen få en högre grad av exakthet och driftsmässig flexibilitet.

Dokument som lagras centralt kan kommas åt, visas och vid behov ändras via mobila enheter på plats. Fel kan upptäckas och rättas till snabbt, vilket gör ett byggprojekt mycket mer effektivt än om man hela tiden måste söka efter fysiska papper.

Vince säger: ”Jag pratade nyligen med en ingenjör som ägnat flera dagar åt att leta igenom kartonger med pappersritningar för att hitta grund- och källarritningar för en befintlig byggnad som bara är 30 år gammal. Det är ett totalt slöseri med tid och resurser, och kan potentiellt hota noggrannheten. Att bädda in allt det här i ett digitalt format gör livet så mycket enklare.”

Stuart Broome, chief customer officer på Bluebeam, säger att de miljöbesparingar som papperslöst byggande ger bör påpekas.

”2020 hjälpte vi byggbranschen att digitalisera 80 miljoner dokument online”, berättar han. ”Att skapa så många dokument digitalt istället för att använda papper sparar omkring 4,5 miljoner kilowattimmar energi, eller drygt en miljon kilo växthusgaser.”

Stuart menar att de sparade papperskostnaderna i sig uppgår till nästan 600 000 £ (cirka 7,3 miljoner kronor), ”vilket skulle betala för ungefär 2 000 surfplattor som byggarbetare kan använda på byggarbetsplatserna, och därmed ytterligare främja branschens digitalisering. På Bluebeam kallar vi det här för ’svänghjulseffekten’, det vill säga att framgång på ett område leder till ytterligare framgång på andra områden och skapar rörelsekraft.”

Andra fördelar med att digitalisera

Fördelarna med att använda Bluebeams byggprogram sträcker sig bortom miljön. Stuart lyfter fram tillgängligheten av data för alla som är inblandade i ett jobb.

”Bluebeam Revu är byggt kring möjligheten att arbeta med PDF, vilket är mycket mer än bara digitalt papper. Det gör att 2D-ritningar kan innehålla mycket data och i praktiken innehålla BIM-data.

”På så sätt blir bygginformationen tillgänglig för alla, tack vare att filerna blir mindre och att det inte krävs någon specialutbildning. Det bidrar till färre misstag och därmed omarbetningar, vilket i sin tur minskar materialavfallet, sänker kostnaderna och förkortar tidsåtgången”, tillägger han.

Den kombinerade funktionaliteten hos Bluebeam Revu och Bluebeam Studio innebär att man inte längre behöver skriva ut och skicka flera uppsättningar ritningar till flera intressenter. Inte heller behöver man resa till byggplatsen eller till någon annan intressents kontor för att hålla samgranskningsmöten.

Hur kan byggbranschen bli mer hållbar?