Fler kvinnor i byggbranschen, men det räcker inte

Kvinnor utgör drygt hälften av befolkningen i Storbritannien, men mindre än en femtedel av de som arbetar i byggbranschen. Med en månad som ägnas åt att belysa kvinnors bidrag till sektorn hoppas man ändra på seglivade fördomar och föråldrade uppfattningar.

I mars firade vi Women in Construction Month 2021. Vissa kanske frågar sig varför vi behöver en särskild månad för kvinnor i byggbranschen. Vi har ju inte någon Men in Construction Month!

Men de som säger så kanske medvetet missar poängen. De väljer att ignorera de talanger och resurser som kvinnor för med sig till byggbranschen, från byggarbetsplatsen till styrelserummet. Historiska kulturella och sociala attityder har lett till att många av dessa kvinnor har blivit avrådda från att försöka sätta sin prägel på branschen.

Bara det att vi behöver en månad för kvinnor i byggbranschen kan i sig ses som något av en anklagelse. Men för en bransch som har dominerats av män i årtionden kan det ge debatten ett positivt inslag, illustrera hur mycket talang det finns i branschen och bidra till att bryta ner gamla attityder.

Åtgärder krävs

Det finns tecken på att fler kvinnor överväger en karriär i byggbranschen, och att den syn på kvinnor som har funnits länge i branschen håller på att förändras till det bättre – om än långsamt. Men mer behöver hända så att de som ansvarar för den byggda miljön bättre speglar det samhälle som den är avsedd för.

Statistik om kvinnor i byggbranschen:

Enligt webbplatsen Go Construct är mer än en tredjedel (37 %) av alla som kommer in i den brittiska byggbranschen från högre utbildning kvinnor, och kvinnor utgör 14 % av alla yrkesverksamma i byggbranschen.

Det är uppmuntrande. Men det finns fortfarande arbete att göra när det gäller att förändra attityder.

En rapport som publicerades av Randstad 2020 visade att av de 4 200 kvinnor i byggbranschen som tillfrågades hade nästan tre fjärdedelar (72 %) upplevt någon form av könsdiskriminering på arbetsplatsen under 2019.

Som jämförelse var siffran 80 % 2018. Det går helt klart åt rätt håll, men det är ändå oacceptabelt att en så stor andel av kvinnorna i byggbranschen fortfarande stöter på diskriminering.

Den envisa löneklyftan

Ett av de tydligaste områdena där diskriminering förekommer är lönerna. Den brittiska regeringen kräver av företagen att de ska visa löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga anställda, och byggbranschen håller inte måttet. Landets ledande företag betalar kvinnor omkring en tredjedel mindre än män i motsvarande roller.

Sedan har vi ledarskap. De allra flesta byggorganisationer leds av män, även om det också förekommer kvinnor i ledande befattningar.

Namn man kommer att tänka på är Lara Poloni, VD för konsultfirman AECOM, Suzannah Nichol, chef för branschorganet Build UK, Ann Bentley, global styrelseledamot för Rider Levett Bucknall, Victoria Hills, VD för Royal Town Planning Institute och Zoe Price, driftschef för ISG:s byggverksamhet i Storbritannien.

Notera sedan att två femtedelar av de som svarade på Randstads enkät uppgav att de aldrig hade arbetat under en kvinnlig chef. 15 % av de organisationer som Randstad frågade sa dessutom att de aldrig hade befordrat en kvinna till en ledande befattning.

Bevisen tyder på att fler kvinnor vill ha ledande roller i byggbranschen. En undersökning som rekryteringsfirman Hays gjorde för tidningen Building visade att nästan två tredjedelar (64 %) av de tillfrågade kvinnorna siktade på en senior chefsposition, i jämförelse med bara drygt hälften (54 %) av männen. 

Mångfald och inkludering är smart 

Vi vet alla att världen blir bättre om vi erkänner – och välkomnar – mångfald och inkludering. Det ger också bättre affärsresultat. Men även här går attityderna isär. I undersökningen från Hays/Building ansåg 54 % av kvinnorna att byggbranschen hade mindre mångfald än andra branscher, jämfört med 39 % av männen.

Slutligen, både kvinnor och män vill nå framgång på egen förtjänst. Frågan om positiv diskriminering är omtvistad. Förespråkarna menar att det ökar möjligheterna för minoriteter och människor som diskrimineras i urvalsprocessen, medan motståndarna uttrycker oro över ”kvotering”.

Det är få som tvivlar på att byggbranschen behöver en mer upplyst inställning när det gäller att erkänna de talanger som finns i den.

Det görs absolut framsteg i sektorn. Men det hårda arbetet med att se till att den lockar till sig och behåller människor som speglar samhället vi lever i går vidare.

Läs om hur Marta Baron bryter ner fördomar i byggbranschen.