Vad Rapid-Response-byggande kan lära konventionellt byggnadsarbete

Metoden används normalt vid nödsituationer – som covid-19 – och kan ge traditionella byggare nya kunskaper.

Rapid-Response för konstruktion och teknik har länge varit ett verktyg för myndigheter att möta olika behov vid oförutsedda kriser som orkaner och jordbävningar, militära uppdrag och nyligen, den pågående globala covid-19-pandemin.

Men även om många inom byggbranschen kanske känner till hur användbart Rapid-Response inom konstruktion och teknik är, går det att dra lärdom av de här metoderna som ökar tillgänglighet och möjlighet att slutföra projekt före tidsplan och under budget inom traditionell konstruktion.

Lean Construction och byggnadsarbete med rapid-response

Bland de här verktygen finns Lean Construction-metoden, ett system som är utformat för att effektivisera byggprocessen genom att fokusera på öppen kommunikation och samarbete mellan grupper under hela projektets livscykel. Lean Construction lägger också särskild tonvikt vid att arbeta tillsammans för att sätta förväntningar och justera designspecifikationer innan byggarbetet påbörjas.

Enligt siffror från Lean Construction Institute, den organisation som förespråkar metoden, är det två gånger så sannolikt att byggnadsprojekt där man använder den här metoden slutförs under budget och tre gånger mer sannolikt att de slutförs före tidsplanen, jämfört med projekt som hanteras på konventionellt sätt.

”Vid byggnadsarbete med rapid-response är planeringen särskilt viktig”, säger Kristin Hill, chef för utbildningsprogram vid institutet. ”Det är så viktigt att teamet gemensamt tar fram planeringen så att de vet vad de ska göra tillsammans och kan gå ut på fältet och genomföra det.”

Lean betonar gruppsammanhållning i början av ett projekt för att minska eller till och med eliminera de avbrott i byggprocessen som så ofta leder till att konventionella byggnadsprojekt går över budget eller försenas.

”När vi väl har kommit igång ute på fältet kostar varje typ av störning tid och pengar”, säger Hill. ”Men när teamet har planerat tillsammans innebär det ett åtagande att de kan och kommer att genomföra det här arbetet och att de har arbetat tillsammans för att eliminera eventuella begränsningar som kan stå i vägen för arbetet, vilket hjälper dem att förkorta tidsplanen för projektet.”

Last Planner-systemet

För att uppnå den här gruppsammanhållningen som är så viktig i mycket brådskande byggnadsprojekt med rapid-response har teamet på Lean Construction Institute utvecklat ”Last Planner-systemet”. Det här är en samarbetsplaneringsprocess med helhetsperspektiv som skapar ett informationsflöde mellan teamen under tiden fram till arbete på fältet.

Systemet utvecklades av Greg Howell och Glenn Ballard. Båda studerade byggnadsprojektteam som använde konventionella metoder och upptäckte att i genomsnitt bara 54% av teamens mål uppnås under en given vecka.

”De upptäckte att detta oftast beror på att visst nödvändigt material eller arbete inte hade utförts eller att information saknades”, säger Hill.

Upptäckten av den här bristen på information inspirerade Howell och Ballard till att skapa Last Planner-systemet, som är utformat för att öka tillförlitligheten i projektteamens planer. ”I genomsnitt kan en välfungerande grupp som använder Last Planner-systemet genomföra 80%, 85% eller 90% av sin planering”, säger Hill.

Genom att öka kommunikationen under konstruktionsfasen och se till att konstruktörer och hantverkare arbetar tillsammans kan beslutsprocessen i fråga om konstruktionsval bli smidigare, vilket ökar effektivitet och tillgänglighet.

”I takt med att konstruktionen genomförs kan vi se till att arbetet utvecklas till en rapid-response-installation”, säger Hill. ”I stället för att bara lämna över till det team som ska utföra arbetet får konstruktörerna en ingående förståelse för vad som byggts tidigare och kan mobilisera snabbare.”

Ökad planeringseffektivitet innebär både att tid inte förloras och möjlighet att uppfylla de produktivitetsmål som är lika viktiga inom konventionellt byggnadsarbete som i byggnadsarbete med rapid-response.

Uppmuntra effektivitet vid materialanvändning

Genom att arbeta tillsammans för att förstå de specifika behoven i ett projekt kan Lean Construction-team använda ett mer effektivt tillvägagångssätt under materialfasen i konstruktionsarbetet. Lean-projekt använder ett ”i rätt tid”-system för att säkerställa att materialen finns exakt där de behövs.

”I stället för att hämta material till hela projektet som lastas av på byggplatsen och flyttas runt – vilket kostar oss tid, pengar och påverkar kvalitet och säkerhet – hämtas material närmare den tidpunkt när det behövs och flyttas till den plats där det närmast ska användas”, säger Hill. ”Det fokuserar på arbetsflödet och att materialflödet hamnar på rätt plats utan störningar.”

Ökad användning av prefabricerade komponenter kan också bidra till att förbättra effektiviteten i byggstadiet vid rapid respons-insatser.

”Ju mer vi prefabricerar, desto större del av arbetet kan utföras samtidigt i en fabriksliknande miljö och sedan flyttas till byggplatsen och installeras”, säger Hill.

Kommunikation

Enligt Hill är den viktigaste lärdomen konventionellt byggnadsarbete kan dra från Lean-metoden och verktygen för byggnadsarbete med rapid-response att inse vikten av kommunikation i hela teamet. Teamen måste ta sig ut ur de isolerade grupperna av individuell expertis som förhindrar att information kan flöda effektivt.

”När teamet förenas kring vad de gör kan de gå vidare till detaljerna mycket snabbare”, säger Hill. ”Vi sätter samman teamen. Vi placerar en elingenjör tillsammans med sin elhandelspartner som samarbetar och gemensamt utvecklar konstruktionen, vilket gör att inga förfrågningar om information behöver göras.”

”Den typen av process behövs inte, eftersom vi gemensamt har utvecklat arbetet tillsammans”, fortsätter Hill. Det eliminerar en hel del stopp i byggarbetet.”