Övergången till hållbara kontorslokaler

Strävan efter att skapa miljövänligt effektiva kontorssystem resulterar i byggnader som förbättrar hälsan och produktiviteten för personerna som vistas i dem, och de har även en lägre inverkan på omgivningen.

Det är många branscher som har hoppat på den miljömedvetna trenden de senaste åren, men entusiasmen inom byggbranschen är bland de starkaste. 

Byggbranschen är en stor utsläppskälla av växthusgaser som är medveten om att den måste förändra både arbetssätt och vilket slags byggnader man producerar.  

Byggbranschens miljöpåverkan är avsevärd. Enligt World Green Building Council (WBGC) står byggnader för ungefär 39 % av världens samlade koldioxidavtryck.  

Av dessa kommer 11 % från koldioxidutsläppen vid byggnationen och under byggnadernas efterföljande livscykel, enligt WGBC.  

Resterande 28 % kommer från den dagliga fastighetsdriften: energin som används till att exempelvis lysa upp, värma och kyla fastigheter.

Det är helt avgörande att den här medverkan till den globala uppvärmningen minskas. Bättre byggmetoder, användning av hållbara byggmaterial och – när byggnaden är färdig – bättre driftsystem är olika sätt att bidra till att skapa hållbara byggnader och minska ett projekts miljöpåverkan. 

Vilka är fördelarna med ett hållbart kontor? 

Det finns avsevärda fördelar med att använda gröna tekniker när man utvecklar, använder och äger en byggnad – ur ekonomiska, hälso- och produktivitetsperspektiv.

Så här presenterar WBGC fördelarna:

För utvecklare: 

 • Lägre design- och byggkostnader 
 • Högre försäljningspris 
 • Snabbare försäljning
 • Bättre möjligheter till finansiering 
 • Snabbare avkastning 
 • Högre marknadsvärde 
 • Lägre vakansgrad 

För de som vistas i byggnaden: 

 • Hälsa och välmående 
 • Ökad produktivitet 
 • Färre avbrott 
 • Lägre drift- och underhållskostnader 

För ägare: 

 • Långsammare värdeminskning 
 • Högre beläggningsgrad 
 • Högre marknadspris 

Det finns ytterligare faktorer som alla tre parter drar nytta av, som lägre renoveringskostnader, förbättrad företagsimage, efterlevnad av lagstiftning och krav på socialt företagsansvar samt lägre transaktionsavgifter. 

Kontorslokaler som är både hållbara och realistiska

Det är inte så att branschen har behövt börja om från noll i det här arbetet. Över de senaste åren har det skapats många innovativa lösningar som gjort våra hem mer energieffektiva, både för nybyggda hus som har en högre miljöstandard och befintliga hus som kan utrustas med ny energibesparande teknik. 

Men hur är det med kontoren?  

Många av de äldre kontorsbyggnaderna i städer som London, Paris och New York designades och byggdes utan det miljötänk som vi har idag. 

Även om man kan förbättra byggnaderna med renovering så börjar man nu designa och bygga nya kontorsbyggnader med miljö- och hållbarhetskriterier i åtanke redan från start. 

Investerare vet att de kan få bättre avkastning från byggnader som är hållbara och ägarna uppskattar den positiva image det ger att ha den typen av byggnader bland sina tillgångar.  

Hyresgästerna får också jobba i ett kontor där de inte känner sig utmattade hela tiden. Man slipper sjuka hus-syndromet och får tvärtom en byggnad som kan bibehålla och förstärka välbefinnandet och boosta produktiviteten.

Vad gör en grön byggnad grön? 

Idag utvecklas nya kontorsbyggnader efter strikta standarder som BREEAM och LEED. Dessa standarder täcker flera områden för att certifiera en byggnads miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsprestanda. 

Så vad är egentligen en grön byggnad? Green Building Council i USA säger att den allmänt vedertagna definitionen av en grön byggnad är att byggnadens planering, design, konstruktion och drift utförs med hänsyn till vissa nyckelaspekter: energianvändning, vattenanvändning, kvalitet på inomhusklimat, materialval och byggnadens inverkan på omgivningen. 

Detta kan omfatta alla typer av byggnader, från bostadshus och fritidsbyggnader till industrier och kommersiella byggnader som kontor.  

Vad måste man tänka på när man ska designa och leverera ett kontor som uppfyller hållbarhetskriterierna?  

Inredningsarkitekten Morgan Lovell säger att det finns flera steg man kan följa om man vill utveckla ett hållbart kontorssystem. 

Steg mot hållbara kontorslokaler 

Först och främst måste man sälja in fördelarna och målen med att leverera ett hållbart kontor till nyckelintressenterna, och man måste diskutera och komma överens om vilken hållbarhetsnivå man vill uppnå när man börjar diskutera projektet. 

Hållbara aspekter – energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, luftkvalitet, belysning, minskat slöseri, o.s.v. – måste designas in i projektet redan från start.  

Enligt Morgan måste själva byggarbetet vara exemplariskt och använda gröna material såsom trä i så hög utsträckning som möjligt.

De miljömässiga platsmålen för projektet ska vara tydligt definierade och byggavfallet ska minimeras. I de fall avfall bildas ska det återvinnas på ett effektivt sätt. 

Innan inflyttningen ska hyresgästerna också informera alla anställda om hållbarhetsmålen. Man bör uppmuntra återvinning av papper och andra material, och uppmuntra till att spara energi i byggnaden – t.ex. genom att stänga av datorer när man går hem från jobbet.  

Exempel på hållbara byggnader 

Låt oss titta på några exempel på hållbar kontorsutveckling. 

 1. Bloombergs europeiska högkvarter, London, Storbritannien
  Bloombergs nya kontorsbyggnad i London designades av Foster + Partners och fick det prestigefyllda Sterling Prize för bästa nya byggnad 2018. Byggnaden har ett tak med en halv miljon LED-lampor som sparar 40 % energi åt mediajätten jämfört med ett traditionellt belysningssystem för kontor, och tillsammans med naturlig ventilation och smart luftflödesteknik sparar lösningarna 600–750 MWh energi varje år. 

 1. The Edge, Amsterdam, Nederländerna
  Byggnaden anses vara en av de mest hållbara och effektiva byggnaderna i världen. Edge designades av PLP Architecture och utformades för att fånga så mycket solljus som möjligt utan att värmen från solen påverkar inomhustemperaturen. Grundvattenkällor förser The Edge med varm- och kallvatten som skickas till byggnaden via pumpar som drivs av solenergi, och de som är i byggnaden kan använda en smartphone eller surfplatta för att reglera belysningen och klimatet på arbetsplatsen med en speciell app. 

 1. Bullitt Center, Seattle, USA
  Sexvåningsbyggnaden Bullitt Center är ritad av Miller Hull Partnership och sägs vara världens grönaste byggnad. En rad olika tekniker används för att bibehålla hållbarheten, till exempel vattenburen värme och kylning via rörslingor några tum under golvets betongyta. De passiva och aktiva systemen justeras automatiskt av datorer för att hålla byggnaden behaglig och effektiv. Ansvarsfullt producerat trä har använts för en stor del av konstruktionen, och därmed har man kunnat låsa in över 540 ton koldioxid. 

Dessa och andra exempel på miljövänliga smarta byggnader spelar redan en roll i arbetet mot en grönare framtid.  

Framöver kommer hållbar konstruktion att bli allt vanligare. Trots frågeställningarna om kontorslandskapets framtid efter covid-19-pandemin är det osannolikt att rörelsen mot hälsosammare arbetsplatser kommer att gå bakåt.

Är hållbart stadsbyggande en ostoppbar trend?