Vikten av rondering i förstudier

Byggprojekt är en komplex aktivitet som kräver omfattande samordning och samarbeten. Ronderingar i förstudier är en del av den här processen som lägger grunden (bokstavligen) för projektets framgångar.

Vikten av planering i förstudier

Det kan vara komplicerat att resa en byggnad eller leverera ett infrastrukturprojekt. Arbetet omfattar ofta inköp av stora mängder material, tunga maskiner och samordning av en stor arbetsstyrka.

Det finns så många olika delar som behöver bli samspelta mellan flera intressenter, som designers, kunder, entreprenörer och leverantörer, för att man ska kunna hålla schemats start- och sluttid och hamna inom budget.

Att planera hur och när arbetet ska utföras, och sedan löpande kontrollera hur det utvecklas, är helt avgörande. Innan första spadtaget görs behöver designelement, upphandlingar och tidsscheman finnas på plats.

Den här planeringen bör utföras i det initiala skedet eftersom ronderingar under förstudien spelar en viktig roll för att projektet ska få en bra start.

Vad omfattar ronderingar i förstudier?

Enligt Effective Building & Consultancy (ECB) utförs en rondering i förstudien ”som ett avtalsenligt ansvar av entreprenören för att förse kunden eller tredje part med en oberoende bild av byggarbetena och deras framsteg”.

En typisk ronderingschecklista i en förstudie omfattar till exempel terrängens lämplighet och huruvida designen kommer att fungera på den föreslagna platsen.

ECB säger: ”Beroende på projektets storlek kan ronderingar i förstudien behöva utföras av ett team med byggnadsinspektörer. Designkonsulter spelar också en viktig roll i periodiska inspektioner.” 

Även om en tidig bedömning är avgörande för att säkra att en byggplats är lämplig för projektets syfte så måste inspektioner utföras löpande. 

Inspektioner i förstudien gäller för varje steg i projektleveransen. ECB listar många områden inom konstruktionsprocessen som ska granskas vid en inspektion. De omfattar att ”säkerställa att alla material och rutiner följer planen och specifikationer … utföra detaljerade inspektioner av installationernas kvalitet för att säkerställa att de följer standarder och specifikationer … upprätta inspektionschecklista och register på ett tydligt och ordnat sätt … övervaka och dokumentera material som levereras och används i byggarbetet … utföra del- och slutinspektioner när byggnaden är klar.” 

Lokala myndigheter kan också kräva att inspektioner utförs i olika steg under projektets gång. Kommunfullmäktige för Merton i södra London har formulerat sina förväntningar på entreprenörer. ”När ni påbörjar byggarbetet”, skriver de, ”diskuterar vi projektet och påminner er om att godkänna platsens beskaffenhet och kontrollera att den stämmer överens med ritningar, särskilt upplägg för dränering och djup.” 

”Vi inspekterar hur ni förbereder marken under grunden innan ni gjuter betong … vi inspekterar fuktskyddet för att säkerställa att materialen är lämpliga och tillräckligt breda för att förhindra att vatten stiger från marken in i byggnaden.” 

Merton, liksom andra kommuner, kontrollerar också saker som installation av takbjälkar och timmer, brandskyddsåtgärder, trapphus och säkerhetsglas. De godkänner bara en byggnad när de anser att alla kriterier har uppfyllts. 

Vad är fördelarna med ronderingar i förstudien? 

Ett bra exempel på fördelarna med – och behovet av – ronderingar i förstudien är 02 Arena som ligger på halvön Greenwich Peninsula i sydöstra London. Projektet, som ursprungligen hette Millennium Dome, designades för en utställning som markerade att vi gått in i ett nytt millennium.  

På platsen hade det tidigare funnits gasanläggningar, destilleringsverksamhet för tjära och en bensenanläggning, och området var väldigt förorenat.  

Enligt Forest Research, som är en del av Forestry Commission, så upptäckte man vid inspektioner av marken att ”risknivån för människor på grund av restgaser, som koldioxid och bensen, visade sig vara acceptabelt låg, ändå vidtogs åtgärder för gaskontroll av golvet på Millenium Dome som en försiktighetsåtgärd och för att löpande mäta hur gasnivåerna utvecklas”. 

Hur har branschen lärt sig från uppmärksammade misslyckanden? 

Enligt Fenwick Elliot, en advokatbyrå som specialiserar sig på bygg- och energilagstiftning, så har händelser som branden i Grenfell visat att inspektioner måste vara mer rigorösa. Företaget säger att inspektionernas frekvens och varaktighet behöver anpassas efter alla typer av arbeten som utförs på platsen. 

”Om en viss del av arbetet är viktigt för att det ska upprepas i stora delar av byggnaden så ska inspektören säkerställa att hen har bevittnat den delen av arbetet i ett tidigt skede i byggprocessen för att bilda en uppfattning om entreprenörens förmåga att utföra den specifika arbetsuppgiften.” 

Fenwick Elliott har också lyft fram behovet av att föra register över vad man har sett, samt hur fel eller tillfälliga avvikelser har hanterats, ”och om det finns fortsatta problem med utförandet ska man kunna visa hur man har lindrat eventuella bekymmer som uppstår till följd av detta”. 

Det är helt logiskt. Om du tar i från tårna redan från start så bör projektet hålla en hög standard under hela processen. 

Insamling, analys och delning av information är avgörande 

För att ronderingar i förstudier ska bli effektiva måste de involverade parterna kunna samla in, bedöma och dela information. Papperslösa register blir allt vanligare, och intressenternas åtkomst till dem hanteras via centraliserade programvarusystem som Bluebeam

Projektkommunikation är avgörande i alla delar av leveransen, från design till slutförande. Men många hävdar att förstudieskedet är kritiskt för projektets framgång. Local Initiatives Support Corporation (LISC) säger att projektteamet i den här fasen behöver organisera sig och bli samstämmiga om deras vision ska bli verklighet. Det är här som man etablerar grunden för projektkommunikation och processer, säger de.  

”Utan en stark grund kan ett byggnadsprojekt snabbt bli rörigt, vilket leder till glapp i kommunikation, luckor i processer och potentiella förseningar i schemat”, tillägger LISC.

Läs mer om förstudieprocessen här. Du kan redan nu få hjälp från Bluebeam med rondering i förstudier för ditt projekt genom att klicka här.

Hur man får snabbare avkastning på investering i byggprogramvara