Digitalisering i byggbranschen

Allt du behöver veta om teknologier för Bauen 4.0, rätt inställning för att tackla digital transformation i arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) och vilka möjligheter som den digitala byggarbetsplatsen erbjuder.

Hur vi börjar bygga digitalt

Allt du behöver veta om teknologier för Bauen 4.0, rätt inställning för att tackla digital transformation i arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) och vilka möjligheter som den digitala byggarbetsplatsen erbjuder.

Bauen 4.0 – Planering och processer inom digitalt byggande

Den pågående digitaliseringen inom AEC berör framför allt designfasen och arbetsprocesserna. Användningen av nya teknologier erbjuder betydande fördelar framför analoga eller statiska metoder, tack vare att kortare kommunikationskanaler, digital modellering och exakt resursplanering effektiviserar projektledningen. Läs vidare och upptäck tre trender inom digitaliseringen av AEC.

1. GIS-data

Ett geografiskt informationssystem (GIS) används för att samla in, analysera och lagra data om en plats där man planerar att bygga. Genom den här processen skapas virtuella ritningar som kan överlagras på verkliga kartor. Geoteknik har blivit en viktig komponent i många byggprojekt. Genom att kombinera GIS med flyg-, satellit- och drönarbilder och andra teknologier kan man skapa mer detaljerade kartor över byggprojekt.

Samtidigt som byggnadsinformationsmodelleringen (BIM) fortsätter öka kommer det att bli allt vanligare att använda GIS-data i byggprocessen. Utvecklingen drivs på av nya teknologier för datainsamling, till exempel LiDAR-system och laserskannrar.

2. BIM – 5D-lösningen för byggprojekt

Enkelt uttryckt är BIM en banbrytande innovation som är särskilt utvecklad för byggbranschen och som utgör en viktig komponent i branschens digitala transformation.

BIM är en programvaruprocess för att kombinera, övervaka och hantera planerings-, design-, bygg- och driftsfaserna. Strukturering av multidisciplinära data stöder effektiv projektledning, så att arkitekter, ingenjörer och kunder kan komma överens om viktiga standarder innan bygget påbörjas. En guide till att planera BIM-tillämpningen hjälper team att definiera arbetsflöden och fastställa vikter och mängder digitalt. På så sätt sparar man resurser under byggprocessen. Det gäller såväl råmaterial som tid. I vår intervju undersöker vi hur användningen av 5D-BIM påverkar projektets livscykel från en entreprenörs perspektiv.

Modell genererad av BIM-programvara
BIM formar digitaliseringen inom AEC mer än någon annan teknologi.

Framför allt skapar dokumentationen i modelleringsprogrammet tydligare informationsflöden, så att det går att spåra resultat och observationer. Det betyder att kvalitetskontroll kan tillämpas i hela projektet, vilket i sin tur ger resultat med högre standard.

Eftersom det finns många olika leverantörer av byggprogramvara används normalt flera olika program i ett byggprojekt. Resultaten kan sammanställas i en webbapplikation för att få en överblick. Dina

medarbetare kan använda valfri mobilenhet för att skicka informationsförfrågningar som rör problem på byggarbetsplatsen direkt till arkitekten eller projektledaren och samtidigt visa var på ritningen varje problem finns. Mottagaren kan antingen svara på förfrågan direkt, eller skicka den vidare till planeringsspecialisterna för förtydligande.

3. Samarbete oavsett plats – digitala arbetsprocesser

Tack vare den ökade användningen av digitala verktyg i byggbranschen förändras teamens sätt att arbeta tillsammans med att leverera projekt. Videokonferenser, meddelandeappar och byggprogramvara har blivit naturliga delar av vardagen. Det går att dela även komplexa koncept mellan olika enheter och helt eller delvis låsa upp dem för redigering efter behov.

Även om det digitala samarbetet vilar på molnbaserade lösningar vägs de enorma fördelarna med platsoberoende och synkront samarbete upp av ungefär lika många problem när det gäller säkerhet och dataskydd. Se till att skaffa dig bakgrundskunskaper om molnsystem så att du vet vad du ska titta efter när det är dags att välja verktyg. Dessutom utförs godkännanderutiner nu ofta digitalt. Lär dig skillnaden mellan digitala signaturer och dokumentcertifieringar och vilka autentiseringsnivåer som säkerställer att signaturerna stämmer.

Sju nya teknologier för digitalisering i branschen

Förutom programvara som stöder hela byggprocessen har flera andra teknologier anpassats specifikt för användning i byggbranschen under de senaste åren. Läs om vilka digitala innovationer som redan har införts och vilka som är på gång som en del av digitaliseringen i byggbranschen.

1. Självstyrande fordon

Självstyrande fordon använder framför allt teknologier som sensorer, kameror, radar och artificiell intelligens (AI) för att färdas en sträcka och/eller utföra uppgifter utan mänsklig inblandning. Det har redan hänt mycket på det här området, i synnerhet inom AEC, eftersom fordonen kan förflytta sig på ett mer kontrollerat sätt vilket minskar riskerna.

Självstyrande grävmaskiner, schaktmaskiner, lastbilar och kartläggningsfordon har redan integrerats som en del av det dagliga arbetet i branschen. Därmed löper byggarbetarna mindre risk för att råka ut för potentiellt farliga situationer, säkerhetsstandarderna blir bättre och produktiviteten ökar tack vare den utökade driftstiden.

2. 3D-utskrift

3D-utskrift, som även kallas additiv tillverkning, avser processer där man maskintillverkar byggkomponenter eller hela byggnader genom att applicera material i flera skikt ovanpå varandra.

De här processerna utvecklades till en början i andra branscher som ett snabbt sätt att framställa prototyper, och har nu börjat bli populära även inom byggbranschen. Vid mitten av 2000-talet klarade 3D-skrivarna som mest att skapa väggar – idag kan de användas till hela broar eller hus. Processen gör det möjligt att bygga snabbt och säkert med mindre avfall och ett större designskal.

Framöver finns det också hopp om att kunna använda 3D-skrivare för att hitta hållbara alternativ till betong. Laboratorier undersöker för närvarande om teknologier för tillverkning med lägre koldioxidutsläpp kan utvecklas med hjälp av lokal jord.

3. Automation och robotteknik

Att använda hel- eller halvautomatiska robotar för att utföra enkla men arbetsintensiva uppgifter blir allt vanligare inom AEC. Robotarna hjälper till att kompensera för bristen på kvalificerad arbetskraft och höja produktiviteten utan att ersätta jobben helt och hållet.

Robotarm på en byggarbetsplats
Som en del av digitaliseringen i byggbranschen bidrar robottekniken till högre produktivitet.

Det modulära byggandet är ett viktigt verksamhetsområde. Istället för att produceras på byggarbetsplatsen tillverkas eller förtillverkas delar av en byggnad i en fabrik innan de flyttas till byggplatsen för montering. Det kan röra sig om små komponenter som paneler, mindre mekaniska och elektriska komponenter eller till och med hela enheter som sedan levereras med kran.

Den här metoden kan minska kostnaderna, tidsåtgången, riskerna och avfallet, samtidigt som den leder till högre säkerhet, kvalitet och produktivitet. Även om förtillverkning för närvarande främst används för att bygga privata bostäder, har möjligheter att utöka dess tillämpningar redan identifierats.

4. Drönare

Att använda drönare ger utdelning på flera olika ställen på en byggarbetsplats. Flygfoton underlättar platslogistik och kvalitetskontroll, eftersom bilderna kan användas för att snabbt följa byggprojektets framdrift och även göra platsen säkrare för medarbetarna. Riskfylld klättring behövs inte längre för att bedöma mellanresultat. Istället registreras dokumentation med kamerateknik, vilket skapar ett objektivt underlag för fortsatta beslut. Du kan läsa om andra fördelar med drönarfotografering i vår artikel om drönare på byggarbetsplatsen.

För övrigt går det även att använda Bluebeam Revu för att integrera drönarbilder. Den stora fördelen med att använda programmet är att bilderna kan skickas som PDF-filer, så att man slipper växla fram och tillbaka mellan olika format.

5. Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) används också på många olika sätt som stöd för digitaliseringen inom AEC. Överallt där data samlas in kan AI användas för att analysera och effektivisera processer. Förutom självstyrande fordon är en ny innovation användningen av AI för omfattande täckning av byggarbetsplatsen. Läs om hur artificiell intelligens används inom byggprojektledning som hjälp för att nå milstolparna i ett projekt.

6. Förstärkt och virtuell verklighet

Förstärkt och virtuell verklighet (AR/VR) används främst i designfasen för att visualisera det tilltänkta byggprojektet. De här teknikerna kan väcka en design till liv för kunden, samtidigt som det går att lösa missförstånd och effektivisera så att slutresultatet också motsvarar kundens förväntningar. Läs intervjun med Hawkins/Brown och ta reda på i vilken utsträckning virtuell verklighet innebär en vändpunkt inom arkitekturen.

Arkitekter med VR-headset
Digitaliseringen innebär att virtuell verklighet i allt större utsträckning används inom arkitektur.

7. 5G – den digitala byggarbetsplatsen

Den här nya teknologin för mobilkommunikation är ännu inte särskilt utbredd i Europa, och snabb dataöverföring och synkronisering på själva byggarbetsplatsen får fortfarande betraktas som framtidsdrömmar. Det finns dock potential för att använda 5G-nätets täckning för att komma åt stora byggplaner direkt på plats och övervaka framdriften via kamera. Diana Kightlinger berättar om vilka fördelar som 5G skulle innebära för byggarbetsplatsen.

Smarta hem – realtidsdata för hållbar fastighetsförvaltning

Digitaliseringen blir allt mer relevant inte bara på själva byggarbetsplatsen, utan även i den efterföljande driften av en byggnad. Skälen till det är uppenbara. Intelligent programvara erbjuder säkra, enkla och ekonomiska lösningar för fastighetsförvaltning, samt ett hållbart och effektivt sätt att styra belysning, värme, ventilation och luftkonditionering. Lär dig hur realtidsdata driver teknologin bakom de smarta byggnaderna och, i andan av Internet of Things (IoT), höjer produktiviteten samtidigt som kostnaderna sänks. Och vi har redan sett de första byggnaderna där data används för att träna AI-systemet för att ytterligare optimera energiförbrukningen. För bakgrundsinformation kan du läsa vår artikel om djupinlärning för fastighetsförvaltningssystem.

Smarta byggnader använder chipp med radiofrekvensidentifiering, som lagrar data och skapar digitala tvillingar för byggnaderna. Om digitala tvillingar i byggbranschen ska kunna ge meningsfulla resultat bör de användas i kombination med BIM.

Tips: Få med alla andra i ditt projekt och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Bluebeam Revu ser till att alla i teamet hålls uppdaterade, från arkitekter och entreprenörer till hantverkare.

Rätt mindset främjar digitalisering

Framför allt innebär digitalisering att man byter från analog till digital teknologi. Från kommunikationsmetoder och planeringsverktyg till enheter och fordon tränger digitaliseringen igenom hela branscher och revolutionerar dem. Samtidigt grundar sig den digitala transformationen i attityden till innovation snarare än i själva tekniken. Lågteknologiska reformer inom säkerhet, ledarstil eller uppgiftsfördelning på byggarbetsplatsen bevisar att innovationerna tar vid där tekniken slutar.

Man med skrivplatta istället för surfplatta på en byggarbetsplats
Lägg ifrån dig skrivplattan och hämta en surfplatta istället – ta med dig dina medarbetare på resan mot digital transformation.

Skapa utrymmen för innovation

Förändring är inget hot i en företagskultur som medvetet skapar utrymme för kreativitet och nya idéer. Istället strävar medarbetarna självmant mot målet att förbättra produktiviteten, säkerheten och kvaliteten. Främja en öppen kultur inom AEC för att etablera innovativa sätt att tänka. Hitta strategier för ditt team att engagera sig i förändringar och digitala framsteg. Revolutionerande teknologi går inte en verksamhet förbi utan att sätta spår och intakta kommunikationskedjor är grunden till ett effektivt samarbete. Om du involverar din personal i beslutsprocessen redan från början minskar motståndet och du får möjlighet att svara på reaktioner och förslag.

Uppmärksamma fördelarna

För att se till att det säkert lönar sig att investera i en ny teknologi bör du i förväg väga upp kostnaderna och fördelarna. Vi har satt ihop en checklista som hjälper dig att hitta rätt byggprogramvara för ditt företag. Utöver kraven på programvarulösningen bör du ha din målgrupp i åtanke redan från början, och dessutom fundera på hur du planerar att introducera lösningen. Det hjälper dig att uppnå en hög avkastning på investeringen (ROI) i ny byggprogramvara.

Förändringsledning för lyckad digitalisering

En öppen företagskultur börjar längst upp. Ledarstilen spelar en viktig roll för att avgöra i hur hög grad ett team kan identifiera sig med företagets mål, bli en del av det och acceptera förutbestämda förändringar. Det är därför viktigt att medarbetarna är involverade på ett personligt plan och inte bara ett tekniskt.

Goda skäl till förändringsledning

Globalisering, tekniska framsteg, politiska och sociala förändringar samt klimatförändringar leder till att världen förändras i allt snabbare takt. Det är därför vettigt för företagen att anpassa sig, och närma sig förändringarna strategiskt och proaktivt. Under de här omständigheterna har förändringsarbetet utvecklats och visat sig vara en slags ledarstil. Vi visar dig argument för förändringsledning.

Tillämpa förändringsledning

Genom att använda de fem ADKAR-faserna Awareness (medvetenhet), Desire (vilja), Knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning) kan du lyckas med att introducera ett nytt verktyg för din personal och se till att de är motiverade att börja använda det. Ta reda på vad ADKAR-processen inom förändringsledning går ut på. Du kan också utnyttja kraften hos initiativtagare inom förändringsledning och ta reda på varför du själv spelar en avgörande roll för att lyckas.

Möjligheter till digitalisering

AEC är en mycket komplex ekonomisk sektor med många aktörer och olika intressegrupper som alla har sina egna krav, beroenden och arbetsmetoder. Det betyder att förändringar inom AEC inte bara påverkar ett enstaka verksamhetsområde utan även många parallella processer. Det försvårar införandet av nya digitala strukturer. Å andra sidan betyder det också att AEC faktiskt skulle dra stora fördelar av att digitaliseras. Medan AEC har släpat efter på det teknologiska området i många avseenden de senaste åren, är den pågående pandemin en möjlighet att ta itu med digitaliseringen i byggbranschen och gå över till byggprogramvara, intelligenta maskiner och hållbara tillverkningsmetoder.

Surfplatta och bärbar dator på en byggarbetsplats Adobe Stock: Filnr.: 294551432, NDABCREATIVITY
Tack vare digitaliseringen i byggbranschen kan de pappersbaserade ritningarna snart vara ett minne blott.

Spara tid

Digitala programvarulösningar har potential för att höja produktiviteten i byggbranschen på flera nivåer. Genom att förenkla kommunikationen och byggsamordningen kan företag spara både tid och kostnader, eftersom mängdavtagningar och beräkningar kan registreras exakt och utföras i nära samråd med andra. Samtidigt ger accelerationen av de här processerna en betydande konkurrensfördel. Läs Tamás Márkus fältrapport för att ta reda på hur hans byggföretag uppnådde en tidsbesparing på 50 % tack vare Revu.

Modeller för bättre processer

En bieffekt av att använda byggprogramvara är möjligheten att samla in data från en rad byggprojekt och använda dem för att strukturera och analysera processer. På så sätt kan man försäkra sig om att data inom AEC bidrar till beslutsfattandet och främjar objektivitet och standardisering av processer.

Öka produktiviteten

De digitala innovationerna utlöser också en revolutionerande utveckling inom själva byggbranschen. I synnerhet robottekniken har en betydande potential, eftersom automatisering gör byggprocessen mer produktiv, höjer säkerheten och förbättrar kvaliteten.

Utmaningar för Bauen 4.0

Det tidskrävande arbetet med att digitalisera processer inom AEC är dock inte bara ett internt problem. I många avseenden är byggföretagen beroende av kunder och investerare. Innovativa idéer från nystartade företag kan tryckas tillbaka för att inte äventyra kundernas politiska mål, särskilt när det handlar om stora projekt och statlig finansiering. Här behövs förändringar, från anbudsprocessen och framåt. Ett globalt initiativ för infrastrukturbranschen är ett exempel på hur det kan fungera.

Sammanfattning kring digitalisering i byggbranschen

Digitaliseringen är en process som inte kan stoppas, så mycket är säkert. Även om AEC är ett komplext nätverk av olika intressenter, tjänsteleverantörer och investerare med konservativa arbetsprocesser, kritiska röster och olösta frågor kring dataskydd, kompatibilitet och genomförbarhet, kommer digitala lösningar att bli allt vanligare under de kommande åren. Varje enskilt företag ansvarar för att identifiera bästa praxis för sitt eget team och sina individuella behov, och för att forma den digitala transformationen i byggbranschen som helhet.

Bilder: rubrikbild © zephyr_p/stock.adobe.com, bild 1 © HENADZ/stock.adobe.com, bild 2 © scharfsinn86/stock.adobe.com, bild 3 © ME Image/stock.adobe.com, bild 4 © fotofabrika/stock.adobe.com, bild 5 © NDABCREATIVITY/stock.adobe.com.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?